Ettevõttest CER

Euroopa Raudteede Ühendus (CER)

 

Euroopa Raudtee-ettevõtjate ja Raudtee-infrastruktuuriettevõtjate Ühendus (The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)) on Euroopa juhtiv raudteeorganisatsioon, mis asutati 1988. aastal 12 liikme poolt.

Tänaseks päevaks koondab CER endas 81 liiget nii raudteeinfrastruktuuri kui raudtee-ettevõtjate hulgast Euroopa Liidust, Lääne Balkani riikidest, Türgist, Norrast ja Šveitsist. CERi liikmed esindavad ligikaudu 75% raudteeinfrastruktuuri kogupikkusest, rohkem kui 85% raudteevedudest ja üle 90% raudteereisijateveost Euroopa Liidus, Euroopa vabakaubanduspiirkonnas ning EL-i kandidaatriikides.

CERi ülesandeks on esindada oma liikmete huvisid ja õiguseid andes praktilist ning usaldusväärset informatsiooni ja edastada seisukohtasid raudteesektori tuleviku arengute kohta erinevatele Euroopa Liidu institutsioonidele – sealhulgas Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja Ministrite Nõukogule. CER jälgib hoolega Euroopa Liidu seadusandlikke regulatsioone ning nende muutmisprotsesse ja teeb omapoolseid ettepankeuid nende muutmiseks läbi tugeva lobbytöö erinevates Euroopa Liidu institutsioonides. CERil on väga tugev side EL-i asutustega, mis aitab tõhusalt kaasa CERi muudatusettepanekute sisseviimiseks EL-i seadusandlikesse regulatsioonidesse.

Kuivõrd kogu CERi töö on seotud raudteesektori osaliste huvide ja õiguste esindamisega Euroopas, asub CERi peakontor Brüsselis, kus viimased 25 aastat on CER olnud raudteevaldkonna hääl.

CERil on kolm põhilist tööorganit:

  • peaassamblee
  • juhtkomitee, mille liige on ka Eesti Raudtee juhatuse esimees-peadirektor Ahti Asmann,
  • assistentide komitee.

CERi peamisi tööorganeid abistavad erinevad regulaarselt kohtuvad töörühmad (näiteks infrastruktuuri töörühm või raudteevedude töörühm), mis koosnevad CERi liikmete esindajatest. Töörühmad teevadki põhilise eeltöö CERi liikmete poolt esitatud õigusaktide muudatusettepanekute analüüsimisel ning kokku panemisel.

Käesoleval hetkel tegeleb CER aktiivselt neljanda raudteepaketi läbivaatamisega ja omapoolsete muudatusettepanekute ning seisukohtade kujundamisega, mis lõpuks esitatakse Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ning Ministrite Nõukogule.

 

kodulehekülg: www.cer.be