Ettevõttest Nõukogu

AS Eesti Raudtee nõukogu

 

Nõukogu koosseis                 

                 Priit Rohumaa (esimees)

                 Siiri Lahe

                 Ain Tatter

                 Raigo Uukkivi

                 Enn Veskimägi

 

Nõukogu töökord

 

AS Eesti Raudtee nõukogu auditikomitee

Nõukogu poolt moodustatud auditikomitee ülesandeks on osaleda nõukogu nõustava organina järelevalve teostamisega seotud küsimustes, s.h jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ja audiitorkontrolli protsessi, vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust nõuetele.

Auditikomitee koosseis

esimees - Jaak Annus
liikmed   - Roman Laidinen
                  Priit Rohumaa

 

Auditikomitee töökord

 

AS Eesti Raudtee nõukogu ohutuskomitee

Nõukogu poolt moodustatud ohutuskomitee ülesandeks on osaleda Nõukogu nõustava organina järelevalve teostamisega seotud küsimustes. Raudtee eripärast lähtudes on ohutuse tagamine kui üks tähtsamaid küsimusi Eesti Raudtee igapäevases tegevuses, et vältida liiklusohtlikke situatsioone ning hädaolukordi, kindlustada ohutu infrastruktuuri kasutusele andmine ja liikluse korraldamine lepingulistele raudteeveo-ettevõtjatele, samuti ohutuse tagamine oma töötajatele ja üldsusele.

Ohutuskomitee koosseis

esimees - Tamo Vahemets

liikmed -  Dago Antov
                Tauno Suurkivi

Ohutuskomitee töökord