Ettevõttest OTIF

Rahvusvaheline Raudteevedude Valitsustevaheline Organisatsioon (OTIF)

 

OTIF on rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmesriigid on ühinenud reisijate, pagasi ja kaupade raudteel toimuvat vedu käsitleva konventsiooni COTIF sätetega.

Konventsioon kujutab endast rahvusvahelist raudteevedu käsitlevat ühtset õigusnormide süsteemi, mida rakendatakse peale raudteetranspordi ka sellega seotud maantee- ja veetranspordile.

Esimene rahvusvaheline kaubavedude konventsioon raudteel jõustus juba 1893.aastal.
1980 aastal toimunud reformi käigus töötati kaubavedude konventsioon CIM ja reisivedude konventsioon CIV ümber ühtseks reeglistikuks nimetusega Rahvusvaheliste Raudteevedude Konventsioon (COTIF), mis jõustus 01.05.1985. Hiljem on seda muudetud 1999. aasta 3. juunil Vilniuses koostatud protokolliga.

Samal päeval loodi ka valitsustevaheline organisatsioon OTIF, mille eesmärgiks sai rahvusvaheliste raudteetransporti reglementeerivate eeskirjade edasine ühtlustamine ja täiendamine. Käesolevaks hetkeks kuulub organisatsiooni 42 liikmesriiki kolmelt kontinendilt (Euroopast, Aafrikast ja Aasia Lähis-Idast). Organisatsiooni liikmeteks on kõik tänased Euroopa Liidu liikmesriigid. Eesti ühines organisatsiooniga 1. jaanuaril 2009. aastal.

Konventsiooni ühtseid reisijate- ja kaubaveoeeskirju rakendatakse üle 235000 km ulatuses raudteeliinidel ja ca 19000km ulatuses maanteedel ja veeteedel.

Organisatsiooni peakorter asub Bernis, Gryphenhübeliweg 30 CH-3006, BERN.

kodulehekülg: www.otif.org.