Kliendile ja partnerile Arendustegevus Europrojektid Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere kapitaalremondi II etapp

PROJEKTI ÜLDANDMED

Projekti nimi: Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere kapitaalremondi II etapp

Projekti number: 2014-2020.10.02.002.01.15-002, kinnitatud Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkirjaga 01.06.15 nr 1-10/15-126

Projekti maksumus: 23 758 000,00 €, EL toetuse määr 85%

Projekti kestvus: 01.01.2016 - 31.12.2018

Asukoht: Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudteeliini kapitaalremont jaamades ja I etapi käigus rekonstrueerimata jaamavahedel; Läbib järgmisi maakondi, linnu ja valdasid: Harjumaa, Tallinn, Saue, Keila, Paldiski linnad, Saue, Keila, Vasalemma, Kernu ja Nissi vallad.

Tööde teostaja: GoTrack OÜ

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere kapitaalremondi I etapil teostatud kapitaalremont hõlmas kuue jaamavahe remonti kogumahus 47 km. Remonditi kõige halvemas seisukorras olevad jaamavahed sellel suunal. Lisaks vahetati katted üheksal ülesõidul. Teostamata jäid jaamateede (s.h jaama peateede) ja osade jaamavahede remondid ning peatee pöörangute vahetused.

Hetkel on raudteeinfrastruktuuri halva tehnilise seisukorra tõttu olukord kriitiline Paldiski ja Riisipere suunaliste liinide Keila, Klooga, Paldiski, Vasalemma ning Riisipere jaamades. Raudtee pealisehitis (rööpad, liiprid, ballast, pöörangud) on amortiseerunud, raudtee geomeetriat iseloomustav keskmine seisukorra hinne ületab mitmekordselt normides lubatu. Pöörangute geomeetria on defektide tõttu muutunud mitmetes kohtades kriitiliseks – nendest defektidest tulenevad hooldusremondid võivad ajutiselt halvata rongiliikluse kogu lõigul. Hetkeolukord kiiruste suhtes on juba mitmel pool kriitiline. Jaamade peateede kiirused on enamjaolt 40 km/h, kohati esineb 25 km/h kiiruspiiranguid. Kui kehva seisukorra tõttu suureneb defektide arv, siis on mõistlik juba tervele jaamateele kehtestada madalam kiirus. See mõjutab aga otseselt rongide sõidugraafikus püsimist. Enamus jaamateedele kehtestatud kiiruseid jääb vahemiku 5 – 25 km/h. Kiirus 5 km/h on minimaalne kehtestatav kiirus, s.t täiendavate defektide ilmnemisel ohustab jaamateed juba sulgemine.

Raudtee kapitaalremonti planeeritakse Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudteeliini jaamades ja I etapi käigus rekonstrueerimata lõikudel kogupikkuses orienteeruvalt 42 km (tegelik pikkus täpsustatakse peale tehnilise projekti valmimist).

Töö iseloomuks on kapitaalremont, mille käigus vahetatakse välja kogu raudtee pealisehitis (ballast, rööpad, liiprid), vajadusel laiendatakse muldkeha ja suurendatakse kandevõimet, remonditakse ülesõidukohad, rajatakse või puhastatakse veeviimarid. Välja vahetatakse kõik peatee pöörangud. Pealisehitise remondil kasutatakse graniitkillustikku, raudbetoonliipreid koos elastse rööpakinnitusega, 60E1 tüüpi pikkrööpaid. Pikkrööpad keevitatakse kokku ning tulemuseks on madala müra- ja vibratsioonitasemega raudtee.

Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondi II etapi eeldatav mõju:

1.            Vähendatakse kiiruspiirangute arvu ning reisirongidele võimaldatakse liikumiskiirust kuni 120 km/h ja kaubarongidele kuni 80 km/h, mille abil  vähendatakse aegruumilist vahemaad Tallinna ja Paldiski ning teiste raudteetrassile jäävate keskuste vahel. Inimestel kulub reisimiseks vähem aega. Aja kokkuhoid on 50 sekundit kilomeetri kohta.

2.            Remonditakse 5 raudtee ülesõidukohta, mille tulemusena paraneb liiklusohutus.

3.            Maanteetranspordi arvel suurenevad raudteereisijate- ja kaubaveo mahud.

4.            Raudtee taristu kapitaalremondiga muutub paremaks looduskeskkond ning inimeste elukeskkond tänu saaste ja müra vähenemisele.

 

TEGEVUSTE JA TÖÖDE KIRJELDUS

Ettevalmistuse käigus 2015 algus – 2016 märts valmistati ette vajalik dokumentatsioon (hankedokumendid töövõtja ja materjalide tarnijate tarnimiseks), tehti investeeringu ettepanek transpordi investeeringu kavasse 2014-2020, teostati Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondi II etapi tasuvusanalüüs ning esitati Ühtekuuluvusfondi toetuse taotlus.

2015 a aprillikuus algasid mõõdistustööd ning projekteerimistöödega alustati Eesti Raudtee spetsialistide poolt 2016 a märtskuus.

Vastavalt Riigihangete seadusele, Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadusele ning AS Eesti Raudtee hangete teostamise korrale on läbi viidud hanked nii töövõtjate kui materjalide tarnijate leidmiseks.

Töövõtja leidmiseks:

 • 11.03.2016 kuulutati välja avatud rahvusvaheline riigihange „Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondi II etapp“. Pakkumiste avamisele 27.06.2016 laekus 6 pakkumist, millest 3 tunnistati vastavaks. Edukaks tunnistati ühispakkumus, mille esitasid Osaühing GoTrack, Graniittirakennus Kallio Oy ja GRK Infra AS.

Materjalide tarnija leidmiseks:

 • 08.12.2015 kuulutati välja rahvusvaheline riigihange „Rails 2016“. Pakkumiste avamisele 18.01.2016 laekus 4 pakkumust, millest 3 tunnistati vastavaks. Edukaks tunnistati Tata Steel France Rail SAS pakkumus ja leping nr 11927 sõlmiti 30.03.2016.

Läbi viidud tegevused:

 • 2016 a tarniti projekti tarbeks 5000 tonni ulatuses rööpaid.
 • 24.01.2017 sõlmiti tööde teostamiseks töövõtuleping firmaga GoTrack OÜ.
 • 2017 a aprill – mai, rööbastee kapitaalremont Vasalemma jaama peateel.
 • 2017 a mai, rööbastee kapitaalremont Riisipere jaama peateel.
 • 2017 a juuni – august, rööbastee kapitaalremont blokkpost 89 – Valingu II jaamavahel.
 • 2017 a juuli, rööbastee kapitaalremont Keila – Valingu jaamavahel.
 • 2017 a september – oktoober, rööbastee kapitaalremont Klooga – Paldiski jaamavahel.
 • 2017 a oktoober, rööbastee kapitaalremont Paldiski jaama peateel.
 • 2017 a oktoober, Paldiski ülesõidu remont.
 • 2017 a oktoober, Paldiski jaama pöörmete nr 51, 67 vahetus.
 • 2017 a oktoober – november, Vasalemma jaama pöörmete nr 1, 5, 11, 4, 2 vahetus.