Kliendile ja partnerile Tegevuseeskirja lisad

Tegevuseeskirja lisad

 

AS EESTI RAUDTEE TEGEVUSEESKIRJAS NIMETATUD DOKUMENTIDE LOETELU

Kinnitatud
AS Eesti Raudtee juhatuse 
10.02.2009 otsusega nr 8/5.1

 

Heakskiidetud Tehnilise Järelevalve Ameti
peadirektori 17.04.2009 otsusega nr 1-11/09-0067

1. Raudtee energiadispetšeri juhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

2. Turvangusüsteemide elektrivarustusseadmete tehnilise hoolduse ja remondi juhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori poolt 01.06.2001. 

3. Elektriseadmete ehituse eeskirjad, heaks kiitnud Eesti Energia järelevalve 1985 
    1) Üldeeskirjad  
    2) Elektriseadmed

4. Elektrifitseeritud raudteede kontaktvõrgu ehituse ja tehnokasutuseeskiri , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

5. Elektrifitseeritud raudteede veoalajaamade ja sektsioneerimispunktide elektriseadmete tehnohoolde ja remondi juhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

6. Elektripaigaldise käidu ohutusjuhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 22.11.2005 korraldusega nr 9-1/26. 

7. ЦЭ-871. Juhend elektrivarustusseadmete taastamise korrast raudteedel , kinnitatud VF teedeministri asetäitja poolt 27.12.2001. 

8. ЦЭ-683. Rongiliikluse ohutuse tagamise juhend töötamise ajal kontaktvõrgus isoleerivatelt teisaldatavatelt remonditornidelt , kinnitatud VF teedeministri asetäitja poolt 18.09.1999. 

9. Elektripaigaldiste vastutavate isikute määramine , kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-tegevdirektori 16.04.2007 käskkirjaga nr 16. 

10. Juhend AS Eesti Raudtee ja Elektriraudtee AS töötajate tegutsemise korrast kontaktvõrgu toitepinge väljalülitamisel , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori poolt 27.11.2002. 

11. Raudtee elektrifitseeritud liinidel töötavate töötajate ohutuseeskiri , kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-tegevdirektori 09.12.2005 käskkirjaga nr 22. 

12. ЦШ-4616, Turvanguseadmete tehnilise teenindamise juhend , kinnitatud NSVL teedeministri asetäitja poolt 07.09.1988. 

13. ЦШ-4616 juhendi lisa , kinnitatud juhatuse liikme-infrastruktuuridirektori poolt 19.07.2001. 

14. ЦШ-4397, Juhend rongide liiklusohutuse tagamiseks turvanguseadmete tehnilise teenindamise ja remondi tegemise ajal , kinnitatud NSVL Teedeministeeriumi poolt 09.08.1986. 

15. ЦШ-4767, Mehhaniseeritud ja automatiseeritud sorteermäe seadmete teenindamise juhend , kinnitatud NSVL teedeministri asetäitja poolt 02.02.1990. 

16. ЦШ-4504, Sorteerimismäe kasutamine mäeseadmete remondi ja tehnohoolde tegemise ajal , kinnitatud NSVL teedeministri asetäitja poolt 07.08.1987. 

17. ЦШ-4374, Turvanguseadmete tehnilise dokumentatsiooni koostamise ja pidamise juhend , koostatud ja kinnitatud NSVL teedeministri asetäitja poolt 13.04.1986. 

18. Tüüpnormid ja ajalised normatiivid turvanguseadmete releede ja releeplokkide reguleerimiseks ja hoolduseks , kinnitatud NSVL teedeministri asetäitja poolt 15.08.1984. 

19. Veeremi teljelaagrite ja pidurite temperatuuride tuvastamise süsteemi HOT-BOX hooldusjuhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

20. Smar Trunk raadiovõrgu hooldusjuhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

21. ЦШ-4784, Rongi- ja manöövriraadioseadmete hooldamise kord , kinnitatud NSVL teedeministri asetäitja poolt 22.02.1989. 

22. Sideliinide hooldusjuhend , kinnitatud infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

23. Transmissiooniseadmete hooldusjuhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

24. Automaattelefonijaamade hooldusjuhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

25. Selektiiv- ja operatiivsideseadmete hooldusjuhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

26. Automaatse valvsus-, signalisatsiooni- ja pidurdusseadme V.E.P.S hooldamise kord , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/21. 

27. V.E.P.S-süsteemi kontrollseadme kasutusjuhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori 30.09.2002 korraldusega nr 9-1/23. 

28. Tunnistatud kehtetuks.

29. Tunnistatud kehtetuks.

30. Raudtee jooksva korrashoiu juhend ЦП-774 , kinnitatud VF teedeministri asetäitja poolt 01.07.2000. 

31. Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend ЦП-485, kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 28.07.1997. 

32. Tehnilised juhised teemuhkude ja vajumite kõrvaldamiseks ЦПИ-24ю, kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 29.05.1997. 

33. Pikkrööbastega tee ehituse, paigaldamise, korrashoiu ja remondi tehnilised juhised , kinnitatud VF teedeministri asetäitja poolt 31.03.2000. 

34. Pöörmete kahjustuste ja defektide klassifitseerimine . Täiendused HTD/ЦП-1-93, kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 27.01.1996. 

35. 1520 mm rööpmelaiusega raudtee puitliiprite, pöörmeprusside ja sillaprusside hooldamine ЦП-410 , kinnitatud VF teedeministri asetäitja poolt 11.12.1996. 

36. Raudtee muldkeha hooldamise juhend ЦП-544 , kinnitatud VF teedeministri asetäitja poolt 30.03.1998. 

37. Rööbaste kleep-isoleerlukud ЦП-366-84 , kinnitatud NSVL Teedeministeeriumi teede peavalitsuse peainseneri poolt 10.12.1984. 

38. Raudtee remonttööde vastuvõtmise kord ЦП-4861 , kinnitatud NSVL Teedeministeeriumi poolt 11.07.1991. 

39. Põhiliste raudtee korrashoiutööde nõuded ja tehnoloogia ЦПТ-52 , kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 30.06.1997. 

40. Tehnilised juhised klaasplastikust sidelappide АПАТЕК isoleerlukkude kasutamiseks ЦПТ-82/8 , kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 09.12.1993. 

41. Tehnilised juhised teemõõduvagunilindi dešifreerimiseks. Abinõud rongide liiklusohutuse kindlustamiseks üle lubatud hälvete leidmisel CEJ-7/185 . 

42. Teesõrestike pakettide kinnitamise juhend 4-teljelistel platvormidel tee ülesvõtmisel või paigaldamisel monteerimis- või demonteerimisrongides ЦП-4791 , kinnitatud NSV Liidu Teedeministeeriumi poolt 12.04.1990. 

43. Teerajatiste korrashoiu juhend ЦП-628 , kinnitatud VF teedeministri asetäitja poolt 28.12.1998. 

44. Rongide raudteesildadest ülelaskmise tingimuste määramine , kinnitatud NSV Liidu Teedeministeeriumi teede peavalitsuse poolt 04.07.1991. 

45. Raudtee rööpmelaiusega 1520 mm ehitusnormid ja projekteerimine СНИП 32-01-95 (Moskva, 1995). 

46. Defektsete rööbaste klassifitseerimine (HTD/ЦП-1-93) , kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 22.03.1993. 

47. Defektsete rööbaste kataloog HTD/ЦП-2-93 , kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 22.03.1993. 

48. Defektsete ja teravdefektsete rööbaste tunnused HTD/ЦП-3-93 , kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 22.03.1993. 

49. Tee- ja signaalmärkide konstruktsioon ja paigaldamine , kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-tegevdirektori 28.07.2003 käskkirjaga nr 11. 

50. Teemontööri tööohutuse juhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-tegevdirektori 24.05.2006 käskkirjaga nr 11. 

51. Tööstustransport СНиП ehitus- ja projekteerimisnormid 2.05.07-91 * Moskva 1996. 

52. Raudteed rööpmelaiusega 1520 mm CTH Ц-01-95 , Moskva 1995. 

53. Muldkeha projekteerimine raudteedel rööpmelaiusega 1520 mm , Moskva 1996. 

54. Juhend jaamade ja sõlmjaamade projekteerimiseks raudteedel , Moskva 1978. 

55. Raudtee omandis olevate vagun-isekallutajate (dumpkaarvagun) kasutamise juhend ЦП-4877 , kinnitatud VF teedeministri poolt 28.11.1991. 

56. Doseerhopperite kasutamise juhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-tegevdirektori 30.09.2004 käskkirjaga nr 20. 

57. Tunnistatud kehtetuks

57’ Juhtratastega eriveeremi kasutamise juhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 02.07.2014 käskkirjaga nr 1-3.1/25 [Muutub kehtetuks 16.04.2018]

57'' Juhtratastega eriveeremi kasutamise juhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 18.01.2017 käskkirjaga nr 1-3.1/2 [Jõustub 16.04.2018]

58. Vene Föderatsiooni Teedeministeeriumi ja Eesti Vabariigi Teede- ja Sideministeeriumi vaheline ajutine raudteealane piirikokkulepe (Moskva, 25. veebruar 1992). 

59. Tunnistatud kehtetuks.

59’ Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline raudteetranspordialase koostöö kokkulepe, alla kirjutatud 07.12.2011. aastal Tallinnas, jõustus 01.07.2013. aastal

60. Latvijas Dzelzcelš ja Eesti Raudtee raudteevedude korraldamise kokkulepe , sõlmitud 02.12.2008 Pärnus. 

61. Tunnistatud kehtetuks.

62. Rahvusvahelises ühenduses liiklevate reisivagunite kasutamise eeskiri ПППΒ, kinnitatud 27-28.10.2009 SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu istungil. 

63. Rahvusvahelise raudtee reisijateveo otseühenduse marsruutide juhtimise kord , kinnitatud, kinnitatud 20-21.11.2008 SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu istungil. 

64. Raudteeveeremi automaatsiduri remondi ja kasutamise juhend, kinnitatud 20.-21.102010 SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu istungil. 

65. Tunnistatud kehtetuks

65’ Raudteeveeremi pidurite tehnilise teenindamise ja juhtimise eeskiri ja selle muudatused, kinnitatud SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu istungil 6-7.05.2014

66. Vagunite pidurdusseadmete remondi juhend ЦΒ-ЦП-945 , kinnitatud VF teedeministri asetäitja poolt 27.06.2003. 

67. Vedurite ja mootorrongide rattapaaride koostamise ning korrashoiu juhend V-012 , kinnitatud AS ER peadirektori 07.03.2000 käskkirjaga nr 66. 

68. Veoveeremi transportimise juhend , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme-liiklusdirektori 10.02.2009 käskkirjaga nr 1-3.2/13-I. 

69. Kiirusmeeriku kasutusjuhend V-003 , kinnitatud RE ER kvaliteedidirektori poolt 27.09.1996. 

70. Veeremi pukside ja rataste ülekuumenemise tuvastamise kontrollsüsteemiga (Hotbox) töötamise juhend , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse 10. juuli 2012 otsusega nr 124/1.1. 

71. Järjepideva toimega veduri automaatsignalisatsiooni (ALSN) ja vedurijuhi valvsuse kontrollseadme kasutamise juhend ЦТ-ЦШ-889 , kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 25.10.2001. 

72. Järjepideva toimega veduri automaatsignalisatsiooni (ALSN) ja vedurijuhi valvsuse kontrollseadme hooldamise juhend ЦТ-ЦШ-857 , kinnitatud VF Teedeministeeriumi poolt 24.109.2001 

73. SRÜ liikmesriikide, Aserbaidžaani Vabariigi, Gruusia Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Eesti Vabariigi kaubavagunite ja konteinerite ühiskasutuse kokkulepe , 12.03.1993 Moskva. 

74. Kaubavagunite ühiskasutuse põhimõtete kokkulepe riikidevahelises ühenduses , 20.10.1992 Minsk. 

75. Teiste riikide kaubavagunite ekspluatatsiooni, numbrilise arvestuse ja kasutustasu arvestamise juhend , 24.05.1996 Moskva. 

76. Tunnistatud kehtetuks

77. Tunnistatud kehtetuks

78Omanikukaubavagunite ekspluatatsiooni ja numbrilise arvestuse eeskiri , kinnitatud SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu istungil 19.-20.06.2001. 

79Omanikukaubavagunite ekspluatatsiooni ja numbrilise arvestuse eeskirja rakendamise kord , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme-liiklusdirektori 30.01.2009 käskkirjaga nr 1-3.2/9-I. 

80. Tunnistatud kehtetuks

80’ Rahvusvahelise Raudteekaubaveo Kokkuleppe (SMGS) lisa 3 „Veoste paigutamise ja kinnitamise tehnilised tingimused, 01.07.2015

81. Tunnistatud kehtetuks

82. Tunnistatud kehtetuks

82’ Rahvusvahelise Raudteekaubaveo Kokkuleppe (SMGS) lisa 2 „Ohtlike kaupade veo eeskiri“, 01.07.2015

83. Ohukaardid, kinnitatud SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu istungil 29-30.05.2008. 

84Ebagabariitsete ja raskekaaluliste kaupade veo eeskiri SRÜ riikide, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Eesti Vabariigi raudteel (ДЧ-1835 SNG Moskva, kinnitatud 19.10.2001). 

85Juhendi “ Raudteeinfrastruktuuride vahelise piiri ületamise kord ning manöövritöö tegemine ja liiklusohutuse tagamine teise isiku valduses oleval raudteel“ koostamise, kooskõlastamise ja kinnitamise kord , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme 04.02.2009 käskkirjaga nr 1-3.2/10-I ​[Muutub kehtetuks 16.04.2018]

85'.  Juhendi "Raudteeinfrastruktuuridevahelise piiri ületamise kord ning manöövritöö tegemine ja liiklusohutuse tagamine teise isiku valduses oleval raudteel" koostamise nõuded, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 22.09.2017 käskkirjaga nr 1-3.1/24. ​[Jõustub 16.04.2018]

86. AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuril ja raudteemaal tööde teostamiseks õiguste andmise kord, kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme-infrastruktuuridirektori 30.01.2009 käskkirjaga nr 1-3.1/3-I. 

87Tööohutusjuhend AS EVR Infra raudteemaal töötamisel , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme-infrastruktuuridirektori 30.01.2009 käskkirjaga nr 1-3.1/2-I. 

88Pöörmeseadja töökorralduse juhend EVR Infra raudteeinfrastruktuuril , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme-liiklusdirektori 30.01.2009 käskkirjaga nr 1-3.2/8-I. 

89Pöörmete puhastamise juhend, kinnitatud AS Eesti Raudtee tegevdirektori 08.12.2005 käskkirjaga nr 21. ​[Muutub kehtetuks 16.04.2018]

89'.  Juhend pöörmete lumest puhastamiseks AS Eesti Raudtee majandamisel oleval raudteetaristul, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 19.08.2016 käskkirjaga nr 1-3.1/42 ​[Jõustub 16.04.2018]

90Raadio- ja teavitamispargiside kasutamise juhend ning läbirääkimiste näidisreglemendid AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuril , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme-liiklusdirektori 30.01.2009 käskkirjaga nr 1-3.2/6-I 

91Pidurkingade ja vagunikinnitusseadmete kasutamise kord AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuril , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme-liiklusdirektori 30.01.2009 käskkirjaga nr 1-3.2/7-I. [Muutub kehtetuks 16.04.2018]

91'. Pidurkingade kasutamise kord AS Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuurilkinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 22.09.2017 käskkirjaga nr 1-3.1/25 ​[Jõustub 16.04.2018]

92Raudteeohutuse ja raudteeliiklusega seotud töötajate ning raudteeveeremi juhtide tegevus ohu- ja ebastandardses olukorras , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme-liiklusdirektori 04.02.2009 käskkirjaga nr 1-3.2/12-I. [Muutub kehtetuks 16.04.2018]

Juhendi punkt 14 ja selle alapunktid on muudetud AS EVR Infra juhatuse 10.07.2012 otsusega nr 124/1.2 [Muutub kehtetuks 16.04.2018]

​92'.  Raudteeveeremi juhtide ja raudteeliiklusega seotud töötajate tegevus ohu- ning ebastandardses olukorraskinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 16.05.2018 käskkirjaga nr 1-3.1/30 ​[Jõustub 16.04.2018]

93Juhend SRÜ riikide, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Eesti Vabariigi raudteeadministratsioonide ühistegevuse korrast rongi- ja manöövritöös esinenud liiklusohutuse rikkumiste ametialasel juurdlusel, kinnitatud SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu 50. istungil 21-22.05.2009. 

94Kaubarongide (kaubavaguni(te)) seismajätmiseks ja edasisaatmiseks vajalikud lisad , kinnitatud AS EVR Infra juhatuse 10.02.2009 otsusega nr 8/5.1.

95. Tunnistatud kehtetuks

95’ Eriveeremi kasutamise juhend, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 02.07.2014 käskkirjaga nr 1-3.1/25 [Muutub kehtetuks 16.04.2018]

​95''. Eriveeremi kasutamise juhend , kinnitatud AS Eesti Raudtee juhtatuse esimehe-peadirektori 18.01.2017 käskkirjaga nr 1-3.1/2 ​[Jõustub 16.04.2018]

96Raudteeveeremi rattapaaride koostamise ja korrashoiu juhend V-007, kinnitatud Eesti Raudtee peadirektori poolt 18.08.1997.

97Kasutatavate vagunite tehnohoolde läbiviimise juhend, kinnitatud SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu istungil 21-22.05.2009.

98. Manöövrijuhi töökorralduse juhend AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuril töötamisel, kinnitatud AS EVR Infra juhatuse liikme-liiklusdirektori 23. detsembri 2011 käskkirjaga nr 1-3.2/81-I.

99Tegutsemise kord liiklusohutuse tagamiseks raudteeülesõidukoha automaatse foorisignalisatsiooni ja/või tõkkepuude töö häirete korral, kinnitatud AS EVR Infra juhatuse 31.01.2012 otsusega nr 99/8.

100Kokkulepe külmutusvagunite kasutamise ja tehnohoolduse ning neis veetava kauba osas vastastikuse arvelduse kohta SRÜ liikmesriikide, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel, 10.12.1994 Moskva.

101Kokkulepe endise NSVL Teedeministeeriumi külmutusvagunite inventaripargi jaotamise kohta SRÜ liikmesriikide, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel ja selle edasise kasutamise kohta, kinnitatud 27.05.1994.

102Kokkulepe endise NSVL Teedeministeeriumi inventaripargi kaubavagunite ja konteinerite jaotamise kohta SRÜ riikide, Aserbaidžaani Vabariigi, Gruusia Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Eesti Vabariigi vahel ja nende edasiseks kasutamiseks, 22.01.1993 Minsk.

103Rahvusvahelises liikluses ringleva raudteeveeremi ja selle osade märgistamiseks ettevõtetele tingnumbrite omistamise kord, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-tegevdirektori 25.11.2011 käskkirjaga nr 1-3.1/10-ER.

104. Tunnistatud kehtetuks.

105.  Rahvusvahelises liikluses ringlevate vagunite automaatpidurite kontrollpunktide ja piduriseadmete remondi automaatosakondade atesteerimise määrus, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-tegevdirektori 10.12.2010 käskkirjaga nr 1-3.1/18-ER.

106Rahvusvahelises ühenduses ringlevate kaubavagunite tööea pikendamise määrustik, kinnitatud 13.-14.05.2010 SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu istungil.

107Ebagabariitsete veoste, sh transportööridele laaditud veoste, veoks vastuvõtmise, veo korraldamise, piirijaamades vastuvõtmise-üleandmise ning liikumisest teavitamise kord, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 23.01.2013 käskkirjaga nr 1-3.1/3. ​[Muutub kehtetuks 16.04.2018]

107'. ​Ebagabariitsete veoste, raskekaaluliste ja kõikide transportööridele laaditud veoste läbilaskmise, sh veoks vastuvõtmise, veo korraldamise, piirijaamades vastuvõtmise-üleandmise ning liikumisest teavitamise kordkinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 24.05.2016 käskkirjaga nr 1-3.1/31 ​[Jõustub 16.04.2018]

108Album "1520-mm rööpmelaiusega kaubavagunite pargi vagunitel olevad märgid ja pealdised" nr 632-2011 PKB TsV, kinnitatud SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu komisjoni istungil 16.-17.10.2012.

109. Tunnistatud kehtetuks.

110Automaatsiduriseadmete remondi kontrollpunktide (jaoskondade) atesteerimise määrustik, kinnitatud SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu komisjoni istungil 16.-17.10.2012.

111Määrustik "Rahvusvahelises ühenduses avalikul raudteel ringlemiseks lubatud kaubavagunite tehnohoolde ja remondi süsteem",kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 06.05.2013 käskkirjaga nr 1-3.1/17 ​[Muutub kehtetuks 16.04.2018]

111'. ​Määrustik rahvusvahelises ühenduses avalikul raudteel ringlemiseks lubatud kaubavagunite tehnohoolde ja remondi süsteem , kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 19.01.2018 käskkirjaga nr 1-3.1/3 ​[Jõustub 16.04.2018]

112. Raudteeveeremi ja selle osade märgistamiseks tingnumbrite omistamise eeskiri, SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu 61. istungil kinnitatud dokumendi tõlge

113. AS Eesti Raudtee raudteetaristul rongide tehnohoolde korraldamise ajaline kestvus, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 05.09.2017 käskkirjaga nr 1-3.1/22 [Jõustub 16.04.2018]

114. Normid AS Eesti Raudtee raudteetaristul liikuvatele rongidele käsipidurite ja pidurkingade nõutava arvu arvutamiseks rongi koosseisu saja tonni kohta sõidupiirkonniti, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 05.09.2017 käskkirjaga nr 1-3.1/22 [Jõustub 16.04.2018]

115. Tehnohooldepunktide töötajate vastutuse piirid kaubarongide liiklusohutuse tagamiseks, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 05.09.2017 käskkirjaga nr 1-3.1/22​ [Jõustub 16.04.2018]

​116. Automaatpidurite proovi tegemise kohad kauba- ja reisirongidele, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 05.09.2017 käskkirjaga nr 1-3.1/22 [Jõustub 16.04.2018]

​117. Pikkrööbaste vedamise kord AS Eesti Raudtee raudteetaristul, kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse esimehe-peadirektori 30.10.2017 käskkirjaga nr 1-3.1/29​ [Jõustub 16.04.2018]