Kliendile ja partnerile Tehnilise Järelevalveamet

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA)

 

TJA väljastab raudtee-ettevõtjatele ohutustunnistusi, vedurijuhtide lubasid, ehitus- ja kasutuslubasid ning kirjalikke nõusolekuid raudteerajatistele. Samuti kannab raudteed ja veeremit riiklikusse raudteeliiklusregistrisse ning teostab järelevalvet raudteeliikluse, raudteeinfrastruktuuri ja raudteeveeremi korrashoiu ning raudteerajatiste ehitamise üle. Kontrollitakse ka ohtlike kaupade veo korraldamist.

TJA ülesanneteks on raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamine ja kasutustasu määramine ning raudteeõnnetuste kohta informatsiooni kogumine ja statistika koostamine. Vajadusel osaletakse ka õnnetuste põhjuste väljaselgitamiseks loodud uurimiskomisjonides.

TJA täidab ka erinevate finantsvahendite raames rahastatavate projektidega seotud ülesandeid, sealhulgas Euroopa Liidu abifondidest kaasrahastatavate arendusprojektide rakendusüksuse ülesandeid.