Avalikkusele Ohutus

Ohutus

 

Ohutus on Eesti Raudtee prioriteet, mille arvelt kompromisse ei tehta. Kasvavad kiirused raudteel ja tihenenud reisirongiliiklus tingivad järjest suuremaid ohutusalaseid investeeringuid raudteetaristusse ning tegevusi ohutuse tagamiseks. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjana tagab Eesti Raudtee ohutuse enda jõupingutuste abil ja tänu koostööle teiste raudtee-ettevõtjate ja partneritega.

Eesti Raudteel on tugev päästevõimekus ja -tehnika ning pidev valmisolek kriisisituatsioonideks. Kriisisituatsioonide ennetamiseks ja reageerimiskiiruse tõstmiseks õnnetuse korral toimuvad pidevad raudteealased õppused koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, kohalike omavalitsuste, Kiirabi jt seotud asutustega. Elutähtsa teenuse tagamiseks läbi ohutu ja tõrgeteta raudteeliikluse toimub raudteel töö 24/7.

Kuid turvalisest raudteetaristust ei piisa kui puudub iga raudteel liikleja tähelepanelikkus ning ohutuseeskirjade järgimine.

 

Inimeste teavitamiseks raudteel varitsevatest ohtudest ning raudtee kui ohtliku piirkonna teadvustamiseks asutas Eesti Raudtee 2004. aastal MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE). OLE missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arvu.

Raudteetaristul ohutuse tagamiseks:

  • järgime rahvusvahelisi ja riiklike kehtivaid õigusakte ning ettevõttesiseseid ohutusnõudeid, et iga tegevus, mida teeme oleks ohutu;
  • juurutame raudteeliikluse korraldamiseks ainult selliseid side- ja turvanguseadmeid, mis tagavad katkematu side ja ohutu raudteeliikluse;
  • koos koostööpartneritega tagame ohutuse ja turvalisuse kaupade veol ning pöörame suurt tähelepanu kaupadega toimuda võivate õnnetuste ennetamisele, toimunud õnnetustele reageerimisele ja avariitagajärgede likvideerimisele;
  • kehtestame raudteeinfrastruktuuri korrashoiu ja kasutada andmise tingimused ja ohutusnõuded ning kontrollime nende täitmist, et raudtee-ettevõtjate ja teiste ettevõtjate tegevus meie raudteel oleks ohutu;
  • selgitame välja hädaolukordi põhjsutavad ohud, hindame riske ja kavandame ennetavaid meetmeid;
  • selgitame välja toimunud tööõnnetuste, raudteeliiklusõnnetuste, vahejuhtumite ning muude raudteeliiklust ohustanud juhtumite asjaolud, nende analüüsi alusel rakendame ennetavaid meetmeid juhtumite vältimiseks;
  • tagame, et töötajad on pädevad oma ametikohal töötamiseks, nad on läbinud vajalikud koolitused ja juhendamised oma tööülesannete ohutuks täitmiseks.