Avalikkusele Elutähtsa teenuse osutamine

Elutähtsa teenuse osutamine

 

Raudteeseaduse kohaselt avaliku raudtee majandajana on Eesti Raudtee hädaolukorra seaduse tähenduses elutähtsa teenuse osutaja.

Elutähtsaks teenuseks loetakse teenust, mis on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks.

Eesti Raudtee eesmärgiks on raudtee majandamise, kui elutähtsa teenuse, toimepidevuse tagamine. Viimane saavutatakse avaliku raudtee majandamisega seotud kriitilisi tegevusi (tegevused, mille katkestused ohustavad tõsiselt ettevõtte võimekust osutada elutähtsat teenust) ohustavate ohtude väljaselgitamise ning võimalikke õnnetusi ennetavate või nende tagajärgi leevendavate meetmete väljatöötamsiega. Eesti Raudtee tegeleb aktiivselt ohuolukordade ennetamise ja hädaolukorraks valmisolekuga läbi:

  • hädaolukorraks valmisoleku ja hädaolukorra lahendamist reguleerivate plaanide (nt. Raudteeliiklust ohustavast sündmusest teavitamise ja tegutsemise kord, Ohtlike kaupade veo ohutuseeskiri ja Avariiolukordade likvideerimise juhend, Rongiliiklusega seotud töötajate tegutsemine ohu- ja ebastandartsetes olukordades jt)
  • vajalike ressursside tagamise (päästerong, esmareageerimis- ja päästevahendid)
  • koostöökokkulepete (Päästeametiga, maakondlike päästeteenistustega, maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega, Politsei- ja Piirivalveametiga, Kiirabi jt)
  • õppuste ja koolituste korraldamise (töötajad, koostööpartnerid)

Vajadusel on Eesti Raudtee oma eritehnikaga valmis abiks olema ka raudteed mitte puudutavate õnnetuste korral. Samuti on Eesti Raudtee varustanud kohalikud päästekeskused mobiilsete vahuaine konteineritega.