Kliendile ja partnerile Europrojektid Raudtee rekonstrueerimine

Tallinn -­ Keila ­- Paldiski ja Keila -­ Riisipere raudtee rekonstrueerimine

 

RAUDTEE INFRASTRUKTUURI PROJEKT

“Tallinn – Keila – Paldiski ja Keila – Riisipere raudtee rekonstrueerimine”

AS EVR Infra esitas 20.09.2011 taotluse toetuse saamiseks Euroopa Ühtekuuluvusfondist projektile Tallinn – Keila – Paldiski ja Keila – Riisipere raudtee rekonstrueerimine.

31.10.2011 majandus- ja kommunikatsiooni ministri käskkirjaga nr 11-0322, tunnistati projekti rahastuse taotlus nõuetele vastavaks Ühtekuuluvusfondi toetuse määraga 80,61% ja lõpptähtajaga 31.12.2013

Projekti eesmärgiks on viia AS-le EVR Infra kuuluv raudteeinfrastruktuur Tallinn - Keila - Paldiski, Klooga - Klooga-Ranna ning Keila - Riisipere raudteelõikude jaamavahedel vastavusse sõidukiirustega kuni 120 km/h reisirongidele ja 80 km/h kaubarongidele tagades seejuures ohutu ja mugava raudteeliikluse. Selleks renoveeritakse Tallinn-Keila-Paldiski, Klooga - Klooga-Ranna ning Keila-Riisipere liinidel peateed jaamavahedes. Koos rööbasteede renoveerimisega teostatakse ka remondilõikudel asuvate raudteeülesõidukohtade katte remont.

AS EVR Infra infrastruktuuri parendamise strateegilisteks eesmärkideks on kogu majandataval raudteeinfrastruktuuril ohutuse tagamine, reisirongide liikumiskiiruste suurendamine kuni 120 km/h ja kaubarongidel 80 km/h, reisijate sõidumugavuse ja kaubaveo kvaliteedi parendamine ning raudtee tehnilisest seisukorrast tingitud planeerimatute hooldustööde vajaduse vähendamine, st raudtee töökindluse suurendamine, mis on eriti oluline reisirongide sõiduplaanide kõrvalekaldumatuks täitmiseks.

Projekti tulemusena parandatakse võimalusi uute ostetavate elektrirongide liikluse tagamiseks, misläbi tagatakse kvaliteetne reisirongiühendus AS Elektriraudtee opereeritavatel liinidel ning raudtee infrastruktuuri vastavus kehtivatele tehnilistele nõuetele. Koos uute elektrirongide soetamisega paraneb ühistranspordi kvaliteet ja atraktiivsus, mis tagab inimestele paremad tööl käimise, ühiskondlikus elus osalemise ning hariduse omandamise võimalused. Ühistranspordi paranemine mõjub positiivselt kaugemal paiknevate regioonide arengule. Samuti panustab projekt läbi elektrirongide liikluse võimaldamise liiklusõnnetuste vähenemisse ühistranspordi osakaalu suurenemise kaudu transpordivajaduse rahuldamisel.

Elektrirongiliikluse edendamine aitab vähendada transpordisektori negatiivseid mõjusid keskkonnale ja tervisele.

 

INVESTEERINGU TEHNILINE KIRJELDUS

Tallinn – Keila – Paldiski, Klooga – Klooga-Rand ja Keila – Riisipere raudteelõikude tehniline seisukord ei võimalda juba pikemat aega reisirongide suurimat lubatavat sõidukiirust 120 km/h. Hetkel on nimetatud raudteelõikudel suurimaks lubatavaks reisirongide sõidukiiruseks sõltuvalt lõigust 40 kuni 80 km/h, väljastatud on mitmeid kiirust piiravaid hoiatusi (sh 25 km/h ja 40 km/h). Mõned kiiruspiirangud kehtivad praktiliselt terve jaamavahe ulatuses, pikendades oluliselt reisirongide sõiduaega. Keskmiselt jääb tegelik lubatav reisirongide sõidukiirus 1,5 – 2 korda alla võimaliku suurima lubatava kiiruse 120 km/h.

Kuna raudtee pealisehitis (rööpad, liiprid, ballast) on amortiseerunud, on raudtee geomeetriat iseloomustav jaamavahe keskmine pallivushinne viimase kolme aastaga langenud kohati 3 – 4 korda. Asjakohaste hooldustöödega on võimalik hoida raudteed olukorras, mis hoiab ära tee sulgemise, kuid nende töödega pole võimalik vältida rongide juba niigi madalate kiiruste edaspidist langemist.

 

TEGEVUSTE JA TÖÖDE KIRJELDUS

Töödele eelnenud tegevused ja läbi viidud tegevused

Ettevalmistuse käigus toimus ajaperioodil november 2011 - mai 2012. Keila – Paldiski ja Keila - Riisipere raudteeliini geodeetiline mõõdistamine. 2012. aastal algas raudtee kapitaalremondi tööprojektide koostamine AS Eesti Raudtee kapitaalremondi osakonna töötajate poolt.

Vastavalt Riigihangete seadusele, Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusele  ning AS Eesti Raudtee kontserni hangete teostamise korrale viidi hanked läbi kas riigihanke või suurhanke protseduuri kohaselt järgmised hanked:

 

Töövõtja leidmiseks:

21.02.2012 kuulutati välja riigihange “Tallinn–Paldiski ja Keila–Riisipere raudtee rekonstrueerimine”. Pakkumuste avamisele 16.04.2012 laekus 3 pakkumust, mis tunnistati vastavaks. Töövõtu leping Leonhard Weiss RTE AS-ga sõlmiti 21.05.2012, kehtivusega 31.12.2013.

 

Materjalide tarnijate leidmiseks:

14.10.2010 kuulutati välja riigihange rööbaste tarneks. Pakkumuste avamisele 06.12.2010 laekus 2 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping Voestalpine Shienen GmbH-ga sõlmiti 11.02.2011, kehtivusega 30.04.2011.

06.12.2011 kuulutati välja riigihange betoonliiprite tarneks. Pakkumuste avamisele 14.02.2012 laekus 2 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping AS-ga Swetrak sõlmiti 18.04.2012, kehtivusega 30.05.2013.

06.01.2012 kuulutati välja riigihange geovõrgu tarneks. Pakkumuste avamisele 27.02.2012 laekus 3 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping AS-ga ViaCon Eesti sõlmiti 18.04.2012, kehtivusega 01.09.2012.

06.01.2012 kuulutati välja riigihange ballastikillustiku tarneks. Pakkumuste avamisele 27.02.2012 laekus 4 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping AS-ga Rudus sõlmiti 09.04.2012, kehtivusega 30.11.2012.

13.02.2012 kuulutati välja riigihange isoleerlukkude tarneks. Pakkumuste avamisele 01.03.2012 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping Tenconi SA sõlmiti 05.04.2012, kehtivusega 31.05.2012.

27.02.2012 kuulutati välja riigihange ülesõidukoha katteplaatide tarneks. Pakkumuste avamisele 15.03.2012 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping AS-ga E-Betoonelement sõlmiti 04.04.2012, kehtivusega 30.06.2013.

13.03.2013 kuulutati välja riigihange rööbaste tarneks. Pakkumuste avamisele 30.04.2013 laekus 2 pakkumust, millest 3 tunnistati vastavaks. Tarneleping SA-ga Tata Steel France Rail sõlmiti 10.06.2013, kehtivusega 15.08.2013.

22.02.2013 kuulutati välja riigihange ballastikillustiku tarneks. Pakkumuste avamisele 09.04.2013 laekus 3 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping AS-ga Rudus sõlmiti 08.05.2013, kehtivusega 31.11.2013.

 

Füüsilised tegevused:

- Raudtee kapitaalremont Klooga – Paldiski jaamavahel (5,051 km) 06.08.2012 kuni 21.09.2012.

- Raudtee kapitaalremont Keila - Klooga jaamavahel (8,040 km) 10.09.2012 kuni 05.11.2012.

- Raudtee kapitaalremont Vasalemma - Riisipere jaamavahel (5,350 km) 10.10.2012 kuni 30.11.2012.

- Raudtee kapitaalremont Valingu – blokkpost 89 jaamavahel (8,010 km) 17.04.2013 kuni 28.06.2013.

- Raudtee kapitaalremont Vasalemma - Riisipere jaamavahel (7,195 km) 29.05.2013 kuni 9.09.2013.

- Raudtee kapitaalremont Keila - Vasalemma jaamavahel (9,657 km) 15.07.2013 kuni 30.09.2013.

- Raudtee kapitaalremont Klooga - Kloogarand jaamavahel (2,993 km) 09.09.2013 kuni 26.11.2013.

-  Raudteede järeltoppimine toimus ajavahemikul 05.05.2014 – 05.06.2014.

Pealisehitise rekonstrueerimisel kasutati graniitkillustikku, raudbetoonliipreid koos elastse rööpakinnitusega, 60E1 tüüpi pikkrööpaid (Vasalemma – Riisipere jaamavahel 5,350 km ; Valingu – blokkpost 89 jaamavahel 8,010 km; Keila - Vasalemma jaamavahel 9,657 km; Klooga – Paldiski jaamavahel 5,051 km ja Keila - Klooga jaamavahel 8,040 km). Osadel raudteelõikudel kasutati pealisehitise remondil kasutuseolnud raudbetoonliipreid koos KB rööpakinnitusega , samuti kasutuselolnud R65 või R50 tüüpi rööpaid (Vasalemma – Riisipere (7,095 km, millest 1,079 km rööpaga R50 ja 6,016 km rööpaga R65) ja Klooga – Kloogarand (2,993 km, rööbas R50)). Pikkrööpad keevitati kokku, saavutamaks madalama müra- ja vibratsioonitasemega raudtee, millel taastati projektijärgne sõidukiirus. Muldkeha laiendati ja remonditi vastavalt tegelikule vajadusele. Probleemse aluspinnasega kohtadesse paigaldati muldkeha kandevõime suurendamiseks geovõrk. Raudtee ülesõidukohtadel teostati ülesõidu katete vahetus.