Kliendile ja partnerile Europrojektid Tallinn-Tartu lõik

Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic trassil (Tallinn-Tartu lõik)

 

2008 aasta 07. novembril esitas AS Eesti Raudtee taotluse Euroopa Ühtekuuluvusfondist abi saamiseks projektile “Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinn – Tartu lõik)”.

 

Projekti lühikirjeldus:

Rail Baltica projekti näol on tegemist TEN-T (üleeuroopaliste transpordivõrkude) prioriteetse projektiga, mille käigus renoveeritav lõik on rahvusvahelisel tasandil osa transpordi koridorist I, kuhu kuulub ka Via Baltica maantee

Projekti elluviimine võimaldab tagada ohutu reisirongide liikumiskiiruse 120km/h kogu Tallinn – Tartu raudteelõigul. Jaamateede ja –pöörangute kapitaalremondi teostamine võimaldab reisi­rongide kaubarongidest viivitusteta möödumise jaamades. Projekti raames teostatakse kapitaalremonti Tallinn-Tapa lõigul, mis on osa käesoleva projekti raames käsitletava Tallinn-Tartu lõigust Rail Baltica trassil.

Projekti tulemusena viiakse Rail Baltica Eestisse jääva osa (Tallinn-Tapa-Tartu-Valga) viimane Rail Baltica nõuetele mittevastav lõik (Tallinn-Tapa) vastavusse COWI A/S poolt läbi viidud uuringu “Rail Baltica raudtee teostatavusuuring. Peamised järeldused ja soovitused” (jaanuar 2007) poolt soovitatud 1. paketi nõuetega (minimaalne reisijateveo kiirus kogu trassil 120 km/h, kaubaveol 80 km/h rööpmelaiusena säilitatakse 1520/1524 mm).

Hetkel on raudteeinfrastruktuuri halva tehnilise seisukorra tõttu rongide liikumiskiirused Rail Baltica Tallinn-Tartu lõigu Tallinn-Tapa raudteeliinil madalad, kohati kuni 15 km/h, mis avaldab mõju eriti reisirongide graafikutele. Raudteede infrastruktuuri kehvast olukorrast tulenevad madalad rongide liikumiskiirused on üheks peamiseks põhjuseks, miks Eestil puudub reisirongiühendus teiste Balti riikidega.

Raudtee rekonstrueerimine planeeritakse kogupikkuses 99,7 km. Projekti raames kavandatavateks peamisteks töödeks on jaamavahedes raudtee peateede (60,5 km) ja jaamades jaamateede (20,2 km) kapitaalremont Rail Baltica Tallinn-Tartu osa Tallinn-Tapa liini erinevatel jaamavahedel ja jaamades. Lisaks teostatakse ballastipuhastus koos liiprite vahetusega neil raudteelõikudel, kus kapitaalremondi vajadus puudub (19,0 km). Lisandub 101 pöörme vahetus. Raudteelõigud ja –jaamad kus nimetatud töid teostatakse on koos tööde kirjeldusega toodud stsenaariumite kirjelduses.

Kapitalremondi käigus vahetatakse välja kogu raudtee pealisehitis (ballast, rööpad, liiprid), vajadusel laiendatakse muldkeha ja suurendatakse kandevõimet, vahetatakse pöörmed, remonditakse ülesõidukohad (katte vahetus), rajatakse või puhastatakse veeviimarid. Pealisehitise remondil kasutatakse graniitkillustiku, raudbetoonliipreid koos elastse rööpakinnitusega, 60E1 tüüpi pikkrööpaid.

Ballastipuhastuse käigus vahetatakse defektsed liiprid, sõelutakse ballast, lisatakse graniitkillustiku, remonditakse ülesõidukohad, puhastatakse veeviimarid.

Nii pikkrööpad kui ka pöörmed keevitatakse kokku ning tulemuseks on madala müra- ja vibratsioonitasemega raudtee, millel taastatakse projektijärgne rongide sõidukiirus kuni 120 km/h.

 

12. jaanuar 2009 allkirjastas majandus- ja kommunikatsiooniminister käskkirja nr 8,  mille kohaselt rahuldati AS Eesti Raudtee taotlus Euroopa Ühtekuuluvusfondist abi saamiseks projektile “Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinn – Tartu lõik)”.

Antud projekti prognoositud maksumus on 651 315 000 Eesti krooni (ilma käibemaksuta) ning Euroopa Ühtekuuluvusfondi poolt antava abi maksimaalne suurus on 553 617 750 Eesti krooni, mis moodustab 85 % projekti kulude kogumaksumusest.

 

Projekti edenemine ja tööplaan:

Ettevalmistuse käigus toimus ajaperioodil jaanuar 2009 kuni mai 2009 Tallinn – Tapa raudteeliini geodeetiline mõõdistamine. Alates märtsist 2009 algas raudtee kapitaalremondi ja ballastipuhastuse tööprojektide koostamine AS EVR Infra kapitaalremondi osakonna töötajate poolt.

Vastavalt Riigihankeseadusele ning AS Eesti Raudtee kontserni hangete teostamise korrale viidi hanked läbi kas riigihanke või suurhanke protseduuri kohaselt (suurhanked korraldatakse avalike hangetena järgmiste prognoositavate piirmäärade korral: asjade ja  teenuste hangete puhul  ning ideekonkursi puhul 625 865 kroonist kuni 6 602 864 kroonini ja  ehitustööde hangete puhul kuni 82 582 754 kroonini) järgmised hanked:

 

Töövõtja leidmiseks:

20.01.2009 kuulutati välja riigihange “Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinn-Tartu lõik)”. Pakkumuste avamisele 16.03.2009 laekus 5 pakkumust, mis kõik tunnistati vastavaks. Töövõtu leping AS- ga VolkerRail RTE sõlmiti 15.05.2009, kehtivusega kuni 31.12.2011.

03.02.2009 kuulutati välja riigihange “Raudtee ballastipuhastus 2009”. Pakkumuste avamisele 30.03.2009 laekus 2 pakkumust, mis mõlemad tunnistati vastavaks. Töövõtu leping on sõlmimata, sest üks Pakkujatest vaidlustas hanke tulemused ning Riigihangete ameti vaidlustuskomisjoni 12.juuni 2009 otsusega tühistati riigihanke komisjoni otsus nr 7/04-09, millega oli tunnistatud edukaks ühispakkujate AS Skinest Ehitus ja AS Teede REV-2 pakkumus.

18.08.2009 kuulutati välja suurhange teesõrestiku demonteerimiseks. Pakkumuste avamisele 28.08.2009 laekus 7 pakkumust, millest 6 tunnistati vastavaks. Töövõtu leping AS- ga VolkerRail RTE sõlmiti 13.10.2009, kehtivusega kuni 30.10.2009.

15.12.2009 kuulutati välja suurhange teesõrestiku demonteerimiseks. Pakkumuste avamisele 18.12.2009 laekus 2 pakkumust, mis mõlemad tunnistati vastavaks. Töövõtu leping AS- ga VolkerRail RTE sõlmiti 23.02.2010, kehtivusega kuni 30.03.2010.

11.02.2010 kuulutati teistkordselt välja riigihange “Raudtee ballastipuhastus”. Pakkumuste avamisele 22.03.2010 laekus 2 pakkumust, mis mõlemad tunnistati vastavaks. Töövõtu leping AS- ga VolkerRail RTE sõlmiti 27.05.2010, kehtivusega kuni 31.12.2010.

02.06.2010 kuulutati välja riigihange raudteesõrestiku demonteerimiseks. Pakkumuste avamisele 02.08.2010 laekus 5 pakkumust, millest 4 tunnistati vastavaks. Tarnelepingud AS Skinest Ehitus ja AS VolkerRail RTE sõlmiti 30.09.2010, kehtivusega 31.12.2010.

04.03.2011 kuulutati välja riigihange pikkrööpa vahetamiseks. Pakkumuste avamisele 28.03.2011 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Töövõtu leping AS VolkerRail RTE sõlmiti 27.04.2011, kehtivusega 15.08.2011.

 

Materjalide tarnija leidmiseks:

21.12.2007 kuulutati välja riigihange “Betoonliiprid 2008-2009”. Pakkumuste avamisele 14.02.2008 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping AS- ga Swetrak sõlmiti 25.02.2008, kehtivusega kuni 31.08.2009.

10.05.2008 kuulutati välja riigihange “Rööpad 2009”. Pakkumuste avamisele 02.07.2008 laekus 3 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping Corus-Rail France SA- ga sõlmiti 19.09.2008, kehtivusega kuni 08.06.2009.

15.01.2009 kuulutati välja riigihange “Ballastikillustik Tallinn-Tartu”. Pakkumuste avamisele 09.03.2002 laekus 2 pakkumust, mis mõlemad tunnistati vastavaks. Tarneleping AS- ga Rudus Eesti sõlmiti 15.04.2009, kehtivusega kuni 01.09.2009.

27.02.2009 kuulutati välja suurhange “Geotekstiil ja geovõrk Rail Baltica trassile”. Pakkumuste avamisele 13.03.2009 laekus 5 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping AS- ga ViaCon Eesti sõlmiti 22.04.2009, kehtivusega kuni 30.05.2009.

27.02.2009 kuulutati välja suurhange “Paekivikillustik Rail Baltica trassile”. Pakkumuste avamisele 13.03.2009 laekus 2 pakkumust, millest 1 tunnistati vastavaks. Tarneleping OÜ- ga Paekivitoodete Tehas sõlmiti 08.04.2009, kehtivusega kuni 01.09.2009.

19.05.2009 kuulutati välja riigihange “Betoonliiprid 2009”. Pakkumuste avamisele 14.07.2009 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping AS- ga Swetrak sõlmiti 10.08.2009, kehtivusega kuni 01.11.2009.

18.08.2009 kuulutati välja suurhange paekivikillustiku tarneks. Pakkumuste avamisele 27.08.2009 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping OÜ- ga Paekivitoodete Tehas sõlmiti 15.10.2009, kehtivusega kuni 30.10.2009.

19.08.2009 toimus väljakuulutamiseta eelläbirääkimistega hange geovõrgu tarneks. Hankele kaasati 2 pakkujat. Tarneleping AS- ga ViaCon Eesti sõlmiti 01.09.2009, kehtivusega kuni 15.09.2009.

08.10.2009 kuulutati välja riigihange betoonliiprite tarneks. Pakkumuste avamisele 10.12.2009 laekus 2 pakkumust, millest 1 tunnistati vastavaks. Tarneleping AS- ga Swetrak sõlmiti 18.02.2010, kehtivusega kuni 31.10.2010.

09.10.2009 kuulutati välja riigihange pöörmete tarneks. Pakkumuste avamisele 02.12.2009 laekus 2 pakkumust, millest 1 tunnistati vastavaks. Tarneleping VAE Riga SIA- ga sõlmiti 01.04.2010, kehtivusega kuni 30.09.2011.

01.12.2009 kuulutati välja riigihange puitliiprite tarneks. Pakkumuste avamisele 25.01.2010 laekus 6 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping OÜ- ga Aalang Invest sõlmiti 12.03.2010, kehtivusega kuni 30.04.2010.

01.12.2009 kuulutati välja riigihange rööpakinnitus detailide tarneks. Pakkumuste avamisele 25.01.2010 laekus eri materjalide osas pakkumusi järgmiselt: aluslapid KD 65 tarneks esitati 4 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks ja tarneleping OÜ- ga Maksmi sõlmiti

19.03.2010, kehtivusega kuni 01.05.2010; kahekeermeliste seibide tarneks esitati 5 pakkumust, millest 4 tunnistati vastavaks ja tarneleping UÜ- ga Graniidikaubandus sõlmiti 19.03.2010, kehtivusega kuni 15.04.2010; puidukruvide tarneks esitati 5 pakkumust, millest 4 tunnistati vastavaks ja tarneleping OÜ- ga Sfinks KN sõlmiti 19.03.2010, kehtivusega kuni 15.04.2010            .

10.12.2009 kuulutati välja riigihange ballastikillustiku tarneks. Pakkumuste avamisele 01.02.2010 laekus 5 pakkumust, millest 4 tunnistati vastavaks. Tarnelepingud OÜ- ga Ruu Kivi (kogus 40 000 t) sõlmiti 31.03.2010, kehtivusega 01.08.2010 ning OÜ- ga Graniidikeskus (kogus 60 000 t) sõlmiti 31.03.2010, kehtivusega 01.08.2010.

Kuna OÜ Graniidikeskus ei suutnud kohustusi täita, siis leping lõpetati ning 20.04.2010 algatati väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus ballastikillustiku tarneks. Läbirääkimisi peeti 2 tarnijaga. Tarnelepingud Rudus AS- ga (kogus 30 000 t) sõlmiti 12.05.2010, kehtivusega 01.08.2010 ning OÜ- ga Kivikild (kogus 30 000 t) sõlmiti 12.05.2010, kehtivusega 01.08.2010.

05.02.2010 kuulutati välja riigihange geovõrgu tarneks. Pakkumuste avamisele 15.03.2010 laekus 5 pakkumust, millest 3 tunnistati vastavaks. Tarneleping AS- ga Viacon Eesti sõlmiti 30.04.2010, kehtivusega 30.05.2010.

05.02.2010 kuulutati välja riigihange isoleerlukkude tarneks. Pakkumuste avamisele 15.03.2010 laekus 2 pakkumust, millest 1 tunnistati vastavaks. Tarneleping Tenconi SA sõlmiti 30.04.2010, kehtivusega 31.12.2010.

30.03.2010 kuulutati välja väikehange SKL tüüpi rööpakinnituste tarneks. Pakkumuste avamisele 21.04.2010 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks Tarneleping Vossloh Fastening Systems GmbH sõlmiti 28.05.2010, kehtivusega 27.06.2010.

30.03.2010 kuulutati välja väikehange EVA tüüpi rööpa aluskummide tarneks. Pakkumuste avamisele 21.04.2010 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks Tarneleping UAB Inforta sõlmiti 27.05.2010, kehtivusega 01.06.2010.

07.04.2010 kuulutati välja riigihange ballastikillustiku tarneks. Pakkumuste avamisele 24.05.2010 laekus 3 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping OÜ Kivikild sõlmiti 20.07.2010, kehtivusega 01.12.2010.

03.05.2010 kuulutati välja riigihange pöörmeajamite tarneks. Pakkumuste avamisele 27.05.2010 laekus 4 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping UAB Inforta sõlmiti 19.08.2010, kehtivusega 01.12.2010.

03.05.2010 kuulutati välja väikehange CP 356 tüüpi rööpa aluskummide tarneks. Pakkumuste avamisele 24.05.2010 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping AS Baltijas Gumijas Fabrika sõlmiti 15.06.2010, kehtivusega 15.08.2010.

20.09.2010 kuulutati väljakuulutamiseta läbirääkimistega hange paekivi killustiku tarneks. Läbirääkimisi peeti 2 tarnijaga. Tarneleping OÜ Väo Paas sõlmiti 09.11.2010, kehtivusega 15.11.2010.

14.10.2010 kuulutati välja riigihange rööbaste tarneks. Pakkumuste avamisele 06.12.2010 laekus 2 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping Voestalpine Shienen GmbH sõlmiti 11.02.2011, kehtivusega 30.04.2011

21.12.2010 kuulutati välja riigihange geovõrgu tarneks. Pakkumuste avamisele 01.02.2011 laekus 2 pakkumust, millest 1 tunnistati vastavaks. Tarneleping AS- ga Viacon Eesti sõlmiti 02.03.2011, kehtivusega 15.06.2011

21.12.2010 kuulutati välja riigihange puitliiprite ja pöörmeprusside tarneks. Pakkumuste avamisele 15.02.2011 laekus 2 pakkumust, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping OÜ Aalang Invest sõlmiti 01.04.2011, kehtivusega 01.06.2011

27.12.2010 kuulutati välja riigihange isoleerlukkude tarneks. Pakkumuste avamisele 01.02.2011 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping Tenconi SA sõlmiti 07.03.2011, kehtivusega 30.07.2011

08.01.2011 kuulutati välja riigihange graniitkillustiku tarneks. Pakkumuste avamisele 01.03.2011 laekus 5 pakkumust, millest 4 tunnistati vastavaks. Tarnelepingud sõlmiti AS- ga Rudus Eesti 15.04.2011, kehtivusega 15.10.2011 ja OÜ Kivikild 15.04.2011, kehtivusega 15.08.2011

21.02.2011 kuulutati välja riigihange rööpakinnitusdetailide tarneks. Pakkumuste avamisele 14.03.2011 laekus 3 pakkumust, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarnelepingud sõlmiti OÜ Aalang Invest 27.04.2011, kehtivusega 01.05.2011 ja OÜ Maksmi 27.04.2011, kehtivusega 15.06.2011

03.03.2011 kuulutati välja riigihange CP 356 tüüpi rööpa aluskummide tarneks. Pakkumuste avamisele 21.03.2011 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping AS Baltijas Gumijas Fabrika sõlmiti 01.04.2011, kehtivusega 15.08.2011.

21.03.2011 kuulutati välja riigihange paekivist killustiku tarneks. Pakkumuste avamisele 13.04.2011 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping Paekivitoodete Tehase OÜ sõlmiti 27.04.2011, kehtivusega 15.10.2011

27.02.2012 kuulutati välja riigihange ülesõiduplaatide tarneks. Pakkumuste avamisele 15.03.2012 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping AS E-Betoonelement sõlmiti 04.04.2012, kehtivusega 30.04.2012 (antud projekti osas)

 

Läbi viidud tegevused:

raudtee kapitaalremont Tapa jaama I peateel (1,137 km) 04.05.09 kuni 25.05.09

raudtee kapitaalremont Tapa – Lehtse II peateel (4,823 km) alates 03.06.09 kuni 10.07.09.

raudtee kapitaalremont Raasiku jaama 4 teel (0,993 km) alates 20.07.09 kuni 05.08.09.

raudtee kapitaalremont Lagedi – Raasiku II peateel (11,317 km) 10.08.09 kuni 18.11.09.

raudtee kapitaalremont Kehra jaama 3 teel (0,845 km) alates  07.10.09 kuni 28.10.09

Lagedi jaama 9 pöörme (1/18 tüüpi) paigaldus alates 26.10.09 kuni 27.10.09

raudtee kapitaalremont Kehra jaama 4 teel (0,870 km) alates 02.11.09 kuni 20.11.09

raudtee kapitaalremont Lagedi jaama 6 teel (0,933 km) alates 19.11.09 kuni 11.12.09

raudtee kapitaalremont Kehra jaama 6 teel (0,840 km)  alates  23.11.09 kuni 08.01.10

raudtee kapitaalremont Kehra – Aegviidu II peateel (15,5 km) alates 30.04.10 kuni 23.08.10

raudtee kapitaalremont Kehra jaama II peateel (1,301 km) alates 24.05.10 kuni 16.06.10

raudtee kapitaalremont Lehtse jaama II peateel (0,886 km) alates 18.06.10 kuni 08.07.10

raudtee ballastipuhastus Tapa – Lehtse I peateel (4,81 km) alates 24.05.10 kuni 23.08.10

raudtee ballastipuhastus Lehtse jaama I peateel (1,15 km) alates 12.10.10 kuni 18.10.10

raudtee ballastipuhastus Lehtse - Aegviidu I peateel (11,3 km) alates 31.05.10 kuni 05.10.10

raudtee ballastipuhastus Aegviidu jaama I peateel (1,23 km) alates 18.10.10 kuni 22.10.10

raudtee ballastipuhastus Lehtse - Aegviidu II peateel (1,68 km) alates 25.10.10 kuni 05.11.10

Kehra jaama pöörme nr 17 vahetus 26.05.10

Kehra jaama pöörme nr 22 vahetus 31.05.10

Lagedi jaama pöörme nr 5 vahetus 04.06.10

Lagedi jaama pöörme nr 3 vahetus 09.06.10

Lagedi jaama pöörme nr 11 vahetus 14.06.10

Raasiku jaama pöörmete nr 4 ja 6 vahetus 21.06.10

raudtee kapitaalremont Ülemiste – Lagedi II peateel (4,340 km) alates 12.07.10 kuni 20.09.10

raudtee kapitaalremont Raasiku jaama II peateel (1,775 km) alataes 12.07.10 kuni 30.07.10

Raasiku jaama pöörme nr 1 vahetus 12.07.10

Raasiku jaama pöörme nr 7 vahetus 14.07.10

Raasiku jaama pöörme nr 9 vahetus 19.07.10

Kehra jaama pöörme nr 2 vahetus 23.07.10

Lagedi jaama pöörme nr 2 vahetus 28.07.10

raudtee kapitaalremont Raasiku – Kehra II peateel (7,832 km) alates 25.08.10 kuni 29.10.10

raudtee kapitaalremont Ülemiste jaama 1VP teel (0,860 km) alates 02.08.10 kuni 21.08.10

Lagedi jaama pöörme nr 12 vahetus 02.08.10

Lagedi jaama pöörme nr 18 vahetus 06.08.10

Lagedi jaama pöörme nr 16 vahetus 16.08.10

raudtee kapitaalremont Ülemiste jaama 2VP teel (0,863 km) alates 23.08.10 kuni 10.09.10

Lagedi jaama pöörme nr 6 vahetus 25.08.10

Lagedi jaama pöörme nr 8 vahetus 27.08.10

raudtee kapitaalremont Ülemiste jaama 3VP teel (0,925 km) alates 13.09.10 kuni 01.10.10

Kehra jaama pöörme nr 1 vahetus 06.10.10

Raasiku jaama pöörme nr 10 vahetus 11.10.10

Kehra jaama pöörme nr 4 vahetus 02.11.10

Kehra jaama pöörme nr 6 vahetus 04.11.10

raudtee kapitaalremont Lagedi jaama 4 teel (0,917 km) alates 08.11.10

Kehra jaama pöörme nr 20 vahetus 11.11.10

Kehra jaama pöörme nr 15 vahetus 16.11.10

Kehra jaama pöörme nr 5 vahetus 18.11.10

Kehra jaama pöörme nr 3 vahetus 29.03.11

Kehra jaama I peatee nihutamine (0,350 km) alates 29.03.11 kuni 09.04.11

Kehra jaamateede 3,4,6 (0,242 km) lõpetamine alates 04.04.11 kuni 23.04.11

raudtee kapitaalremont Lagedi jaama II teel (1,080 km) alates 11.04.11 kuni 29.04.11

Tapa jaama pöörme nr 37 vahetus 14.04.11

Tapa jaama pöörme nr 39 vahetus 18.04.11

pikkrööpa vahetus Kiltsi-Rakke jaamavahel ja Kiltsi jaama peateel (5,0 km) alates 18.04.11 kuni 01.08.2011

raudtee kapitaalremont Tapa jaama I peateel (0,34 km) alates 25.04.11 kuni 30.04.11

raudtee kapitaalremont Lagedi – Raasiku II teel Aruküla lõigul (1,348 km) alates 02.05.11 kuni 09.05.11

raudtee kapitaalremont Aegviidu jaama tee nr 3 (0,95 km) alates 02.05.11 kuni 27.05.11

Aegviidu jaama pöörme nr 11 vahetus 05.05.11

Tapa jaama pöörme nr 49 vahetus 05.05.11

Raasiku jaama pöörme nr 2 vahetus 05.05.11

Raasiku jaama pöörme nr 8 vahetus 10.05.11

raudtee kapitaalremont Tallinn – Ülemiste I teel (2,250 km) alates 10.05.11 kuni 04.06.11

Aegviidu jaama pöörme nr 5 vahetus 12.05.11

Raasiku jaama pöörme nr 14 vahetus 12.05.11

Tapa jaama pöörme nr 61 vahetus 12.05.11

raudtee kapitaalremont Tapa jaama II peateel (0,14 km) 17.05.11

Raasiku jaama pöörme nr 23 vahetus 19.05.11

Aegviidu jaama pöörme nr 3 vahetus 05.05.11

Tapa jaama pöörme nr 67 vahetus 23.05.11

Raasiku jaama pöörme nr 5 vahetus 24.05.11

Tapa jaama pöörmete nr 41; 35 vahetus alates 26.05.11 kuni 28.05.11

Raasiku jaama pöörme nr 3 vahetus 26.05.11

raudtee kapitaalremont Tapa jaama teedel nr 5 (1,4 km) ja nr 7 (0,5 km) 30.05.11 kuni 22.06.11

raudtee kapitaalremont Tallinn – Ülemiste II teel (2,250 km) alates 06.06.11 kuni 08.07.11

Lagedi jaama pöörme nr 4 vahetus 07.06.11

raudtee kapitaalremont Aegviidu jaama tee nr 4 (0,95 km) alates 10.06.11

Lagedi jaama pöörme nr 10 vahetus 14.06.11

Lagedi jaama pöörme nr 14 vahetus 21.06.11

Lagedi jaama pöörme nr 7 vahetus 28.06.11

raudtee kapitaalremont Tapa jaam I.tee (0,10 km) 29.06.2011

Lagedi jaama pöörme nr 1 vahetus 30.06.11

raudtee kapitaalremont Aegviidu jaama I peateel sh pöörme nr 10 ja nr 6 vahetus (0,30 km) alates 01.07.11 kuni 22.07.11

raudtee kapitaalremont Tapa jaam tee nr 3 (1,51 km) alates 04.07.2011 kuni 04.08.2011

raudtee kapitaalremont Balti jaama teedel nr 8; 9; 15 (0,59 km) alates 11.07.11 kuni 07.08.11

raudtee kapitaalremont Aegviidu jaama II peateel (0,98 km) alates 18.07.11 kuni 18.08.11

pikkrööpa vahetus Kehra jaamas I peateel (1,05 km) alates 18.07.11 kuni 23.08.2011

Raasiku jaama 3 tee (0,3 km) nihutamine alates 19.07.11 kuni 27.07.11

pikkrööpa vahetus Lagedi jaamas I peateel (1,09km) alates 02.08.11 kuni 11.08.2011

raudtee kapitaalremont Balti jaama teedel nr 6; 7 osaliselt II ja III (1,62 km) alates 08.08.11 kuni 31.08.11

raudtee kapitaalremont Ülemiste jaama IV peateel (osaliselt, 3,34 km) alates 16.08.11

raudtee kapitaalremont Aegviidu jaama 5 teel (0,88 km) alates 18.08.11 kuni 31.08.11

raudtee kapitaalremont Balti jaama I teel (0,93 km) alates 01.09.11 kuni 15.09.11

pikkrööpa vahetus Raasiku jaamas I peateel (0,816 km) alates 01.09.11 kuni 10.09.2011

Ülemiste jaama pöörme nr 123 vahetus 08.09.11

Aegviidu jaama pöörme nr 1 vahetus 09.09.11

Aegviidu jaama pöörme nr 7 vahetus 14.09.11

Ülemiste jaama pöörme nr 1 vahetus 15.09.11

Aegviidu jaama pöörme nr 9 vahetus 19.09.11

raudtee kapitaalremont Balti jaama teel nr 22 (0,25 km) ja pöörme nr 35 vahetus alates 19.09.11 kuni 30.09.11

Ülemiste jaama pöörme nr 225 vahetus 22.09.11

Aegviidu jaama pöörme nr 2 vahetus 23.09.11

Aegviidu jaama pöörme nr 8 vahetus 28.09.11

Ülemiste jaama pöörme nr 131 vahetus 29.09.11

raudtee kapitaalremont Ülemiste jaama V peateel (osaliselt, 3,24 km) alates 03.10.11

Ülemiste jaama pöörme nr 141 vahetus 06.10.11

Aegviidu jaama pöörme nr 4 vahetus 06.10.11

Aegviidu jaama pöörme nr 14 vahetus 12.10.11

Ülemiste jaama pöörme nr 59 vahetus 13.10.11

Ülemiste jaama pöörme nr 121 vahetus 19.10.11

Ülemiste jaama pöörme nr 133 vahetus 26.10.11

Balti jaama pöörme nr 29 vahetus 26.10.11

Ülemiste jaama pöörme nr 139 vahetus 02.11.11

Balti jaama pöörme nr 47 vahetus 02.11.11

Aegviidu jaama pöörme nr 16 demonteerimine 03.11.11

Balti jaama pöörme nr 9 ja I tee teelõigu vahetus 04.11.11

Aegviidu jaama pöörme nr 10 demonteerimine 08.11.11

Balti jaama pöörme nr 37 vahetus 11.11.11

Ülemiste jaama pöörme nr 79 vahetus 03.04.12

raudtee kapitaalremont Balti jaama 4 teel (0,418 km), alates 02.04.12 kuni 20.04.12

raudtee kapitaalremont Ülemiste jaama IV teel (osaliselt, 1,357), alates 03.04.12

raudtee kapitaalremont Tallinn – Ülemiste jaamavahe II teel (0,915 km), alates 04.05.12 kuni 06.05.12

raudtee kapitaalremont Tallinn-Balti II teel (0,545 km) ja pöörmete nr 11, 17, 27, 33, 49 vahetused alates 20.04.12 kuni 08.05.12

raudtee kapitaalremont Tallinn – Ülemiste jaamavahe I teel (0,918 km), 11.05.12 kuni 13.04.12

raudtee kapitaalremont Tallinn-Balti III teel (0,490 km) ja pöörmete nr 19, 21, 31 alates 14.05.12 kuni 17.05.12

raudtee kapitaalremont Lagedi jaama I teel (0,159 km), alates 17.05.12 kuni 24.04.12

raudtee kapitaalremont Tallinn-Balti 23 teel (0,121 km) ja pöörme nr 23 vahetus alates 22.05.12 kuni 24.05.12

Ülemiste jaama pöörme nr 12 vahetus, 25.05.12

raudtee kapitaalremont Tallinn-Balti jaama 5 teel (0,446 km), alates 28.05.12 kuni 10.06.12

raudtee kapitaalremont Ülemiste jaama V teel (osaliselt, 0,467 km), alates 08.06.12

Ülemiste jaama pöörme nr 20 vahetus, 11.06.12

Ülemiste jaama pöörme nr 18 vahetus, 12.06.12

raudtee kapitaalremont Tallinn-Balti jaama 24 teel (0,142 km), alates 11.06.12 kuni 15.06.12

raudtee kapitaalremont Tallinn-Balti jaama 9A teel (0,374 km), alates 19.05.12 kuni 30.06.12

Ülemiste jaama pöörme nr 14 vahetus, 20.06.12

Ülemiste jaama pöörme nr 16 vahetus, 21.06.12

raudtee kapitaalremont Balti jaama 11 teel (0,312 km), alates 02.07.12 kuni 13.07.12

Ülemiste jaama pöörme nr 2 vahetus, 03.07.12

Ülemiste jaama pöörme nr 22 vahetus, 04.07.12

Ülemiste jaama pöörme nr 8 vahetus, 10.07.12

Balti jaama pöörme nr 2 vahetus, 16.07.12

raudtee kapitaalremont Balti jaama I peateel (0,500 km), alates 16.07.12 kuni 25.07.12

Ülemiste jaama pöörme nr 81 vahetus, 03.08.12

Balti jaama pöörme nr 55 vahetus, 16.08.12

 

Projekti lõpp:

Projekt “Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinn – Tartu lõik)” lõppes 31.08.2012. Kokku remonditi Tallinn - Tapa liinil 111,4 km raudteid, välja vahetati kõik peatee pöörmed - kokku 114 tk.

Remondiobjektidel vahetati välja kogu raudtee raudtee pealisehitusmaterjal (ballast, liiprid, rööpad), müra vähendamiseks ja sõidumugavuse parendamiseks keevitati kokku kõik rööpalukud.

Projekti eesmärk tagada ohutu ja kaasaegne reisirongiliiklus kiirusega 120 km/h ja kaubarongiliiklus 80 km/h on täidetud.

 

Pildid: