Kliendile ja partnerile Europrojektid Tartu-Valga lõik

Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) kaasfinantseeritud projekt

 

Projekti taustinformatsioon

Rail Baltica projekti üldkirjeldus

Käesolev projekt „Tartu-Valga raudtee piiriülese lõigu rekonstrueerimine/ajakohastamine“  on osa TEN-T võrgustiku (Trans-European Transport Network) projektist Rail Baltica, mis kuulub transpordikoridori nr 1, mille teised osad on Via Baltica (maanteed) ning selle Kaliningradi-suunaline haru A (Via Hanseatica)

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi tellimusel viidi 2005. aasta novembrist kuni 2006. aasta detsembrini läbi Rail Baltica raudtee strateegiline uuring. Uuringu tulemusel identifitseeriti kolm peamist paketti:

-        1. pakett: säilitatakse Vene standardid Eestis, Lätis ja Leedus, piirkiiruseks planeeritakse 120 km/h. Investeerimispaketi raames parendatakse/laiendatakse olemasolevat liini;

-        2. pakett: pakett hõlmab uue, Euroopa standarditel põhineva liini ehitamist Kaunasest Leedu-Poola piirini koos ümberlaadimisjaamaga ning alamvariandina kahe uue liini ehitamist Lätis ja Leedus. Kavandatavaks piirkiiruseks planeeritakse 160 km/h;

-        3. pakett: pakett näeb ette Euroopa standardrööpmelaiuse kehtestamist kõikidel põhjast lõunasse suunduvatel lõikudel ning seega uue raudteeinfrastruktuuri ehitamist kogu liini lõikes. Kavandatavaks piirkiiruseks on planeeritud 200 km/h.

Käesoleva projekti näol on tegemist osaga strateegilises uuringus välja pakutud 1. paketi raames teostatavast lahendusest.

Eestis hõlmavad 1. paketi tööd raudtee infrastruktuuri rekonstrueerimist Tallinn-Tapa ning Tartu-Valga lõikudel. Tööde tulemuseks on saavutada lõikudel maksimaalne piirkiirus 120 km/h ning saavutada seeläbi reisijate arvu kasv raudteedel võrreldes maanteedega ja tagada piirkiiruse taastamise abil parem läbilaskevõime. Käesolev projekt puudutab Tartu-Valga lõigu raudtee rekonstrueerimist, mille käigus viiakse aastatel 2008 kuni 2010 läbi järgnevad tegevused:

1. tegevus: Tartu-Valga raudtee lõigu rööbasteede rekonstrueerimine

Rekonstrueeritavad lõigud

Lõigu pikkus (km)

Tartu-Ropka

5,0

Ropka-Nõo

6,3

Nõo-Elva

10,0

Nõo jaamatee nr 2

0,8

Nõo jaamatee nr 3

0,8

Elva-Palupera

11,7

Palupera jaamatee nr 3

0,6

Elva jaamatee nr 2

0,9

Palupera-Puka

6,0

Puka jaamatee nr 1

0,5

Puka-Keeni

12,0

Keeni-Sangaste

8,6

Sangaste-Valga

13,7

Sangaste jaamatee nr 1

1,1

Sangaste jaamatee nr 3

0,9

Reisijate platvormid

18 tk

 

Rekonstrueerimine hõlmab asjakohast infrastruktuuri s.h. pöörmed, sillad, samatasandilised raudteeületuskohad, reisijate platvormid, kaablid, Tartu ja Valga vahelisel raudteeliinil.

2. tegevus: Valga raudteejaama rööbasteede rekonstrueerimine

Rekonstrueeritavad lõigud

Lõigu pikkus (km)

Valga raudteejaama peatee nr 1, sealhulgas 13 pöörangu väljavahetamine

2,8

Valga raudteejaama peatee nr 2, sealhulgas 9 pöörangu väljavahetamine

1,5

Valga jaamatee nr 3,

0,8

Valga jaamatee nr 4,

0,9

Valga jaamatee nr 5,

0,9

Valga jaamatee nr 13,

0,3

 

Rekonstrueerimine hõlmab asjakohast infrastruktuuri s.h. pöörmed, samatasandilised raudteeületuskohad, reisijate platvormid, kaablid Valga jaamas.

3. tegevus: Valga raudteejaama rajatiste rekonstrueerimine

Rekonstrueeritavad rajatised

Kogus

Valga raudteejaama peatee nr 3 ja jaamahoone vaheline reisijate platvorm

1

Valga raudteejaama peatee nr 2 ja 3 vaheline reisijate platvorm

1

Raudteeviadukt Tartusse viival liinil

1

Raudteeviadukt Petserisse viival liinil

1

Raudteeviadukt Riiga viival liinil

1

 

Raudteeviaduktide rekonstrueerimine hõlmab viaduktide rööbasteede rekonstrueerimist. Olemasolevad viaduktid ei vasta laadimisgabariidile ega maanteetranspordile kehtestatud nõuetele.

Otsus projektile rahalise abi andmise kohta allkirjastati 15.12.2008

Projekti prognoositav kogumaksumus on 39 814 000 eurot, mille finantseerimisallikad jagunevad järgnevalt:

TEN-T programm 10 750 000 eurot;

Valga Linnavalitsus 1 300 000 eurot;

AS EVR Infra 27 764 000 eurot

 

Projekti edenemine ja plaanid:

2008 aastal tehtud tööd

2008 aastal toimus töö tegevuse 1. (Tartu-Valga raudtee lõigu rööbasteede rekonstrueerimine) raames

peatee kapitaalremont Nõo – Elav – Palupera ja Keeni – Sangaste lõigul, kokku 27 km

jaamateede kapitaalremont Nõo ja Palupera jaamades, kokku 1,8 km

pöörmete vahetus Ropka, Nõo, Elva, Palupera jaamades, kokku 14 tk

side- ja turvangu süsteemi kaablite paigaldus Elva – Palupera ja Keeni – Sangaste lõikudel, kokku 18 km

Peedu ja Mõneku ülesõidukohtade remont, kokku 2 tk

sildade remont Tartu – Valga liinil, kokku 4 tk

 

2009 aastal tehtud tööd:

tegevuse 1. (Tartu-Valga raudtee lõigu rööbasteede rekonstrueerimine) raames:

peatee kapitaalremont Tartu – Ropka - Nõo ja Sangaste - Valga lõigul, kokku 28,4 km

peatee ballastipuhastus Palupera – Puka – Keeni lõigul, kokku 18,7 km

jaamateede kapitaalremont Ropka, Nõo, Elva, Puka ja Sangaste jaamades, kokku 5,2 km

pöörmete vahetus Palupera, Puka, Keeni ja Sangaste jaamades, kokku 11 tk

side- ja turvangu süsteemi kaablite paigaldus Tartu – Ropka – Nõo - Elva ja Sangaste - Valga lõikudel, kokku 60 km

ülesõidukohtade remont Tartu – Valga liinil, kokku 12 tk

sildade remont Tartu – Valga liinil, kokku 2 tk

tegevuse 2. (Valga raudteejaama rööbasteede rekonstrueerimine) raames:

Valga jaamateede kapitaalremont, kokku 5,2 km

pöörmete vahetus Valga jaamas, kokku 9 tk

Kokkuvõttes on kahe aastaga on lõpetatud Tartu – Valga liini raudtee kapitaalremont koos kaasnevate töödega s.h. side- ja turvangusüsteemi kaablite paigaldus, sildade remont, ülesõidukohtade remont.

 

2010 aastal tehtud tööd:

Tegevuse 1 (Tartu – Valga raudtee lõigu rööbasteede rekonstrueerimine) raames toimus remonditud raudtee järeltoppimine, s.t. remondi järgselt ekspluatatsioonis olnud  raudteelõikudel taastatakse projektkõrgus, liiprialust ballastikillustiku täiendavalt tihendades.

Tegeleti esile kerkinud puuduste kõrvaldamisega.

Tehtud tööde raudteetööde kogumaht on järgmine:

peatee kapitaalremont 55,5 km

jaamateede kapitaalremont 7,1 km

pöörmete vahetus 25 tk

 

Rekonstrueeriti reisijate ooteplatvormid Ropka, Nõo, Elva, Palupera, Puka, Keeni, Sangaste jaamades ning Tõravere, Peedu, Mägiste peatuskohtades.

Tegevus 2 (Valga jaama rööbasteede rekonstrueerimine) raames jätkusid ja viidi lõpule Valga jaamateede remont ja pöörmete vahetus.

 

Tehtud tööde kogumaht:

raudtee kapitaalremont 7,5 km;

pöörmete vahetus 22 tk

Võru tänava ülesõidukoha kapitaalremont

 

Tegevuse 3 (Valga raudteejaama rajatiste rekonstrueerimine) raames rekonstrueeriti kaks raudtee viadukti, mis paiknevad Tartu suunalisel liinil ja Koidula suunalisel liinil ning rajati kaks reisijate ooteplatvormi.

Sillatööde käigus ehitati täiesti uued viaduktid, mille tulemusena muuhulgas viidi normidega vastavusse Viadukti tänava kõrgus – ja laiusgabariit autotranspordile.

Konstruktsiooniliselt on mõlemad viaduktid üheavalised talasillad, sildeavaga 12,5 m.

Asfalteeriti Viadukti tänav rekonstrueeritud viaduktide piirkonnas.

 

Vastavalt AS EVR Infra taotlusele muutis Euroopa Komisjon projekti rahastusotsust, mille tulemusena pikendati Tegevuse 3 osas projekti realiseerimise lõpptähtaega kuni 31.10.2011, lisati projekti koosseisu jaamateede remondid Ropka, Nõo, Palupera, Sangaste ja Valga jaamades (kokku 6,3 km) ning korrigeeriti projekti eelarvet.

 

Pildid: