Kliendile ja partnerile Europrojektid Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine

Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine

 

08.aprill 2010 allkirjastas majandus-ja kommunikatsiooniminister käskkirja nr 112, mille kohaselt rahuldati taotlus Euroopa Ühtekuuluvusfondist abi saamiseks projektile „Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine“.

Projekt realiseeritakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) kaasfinantseerimisel.

 

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on olemasoleva rööbaselektritranspordi toimimise jätkamine reisijateveol. Projekti raames nähakse ette tegevused kahe põhilise eesmärgi saavutamiseks

- ühistranspordi arendamine

- ligipääsetavuse ja liiklusohutuse parandamine.

Ühistranspordi arendamise all näeb Eesti Vabariigi transpordi arengukava ette „arendada välja alternatiivid ühistranspordi (sh keskkonnasäästliku rööbas(elektri-)transpordi) näol, mis võimaldaksid kiiresti ja efektiivselt vedada suuremat arvu reisijaid, parandades ühistranspordi atraktiivsust võrreldes auto kasutamisega“.

Eesmärgi tegevused on suunatud selliste ühistranspordiliikide arendamisele mis võimaldavad teenindada suuri reisijatevooge (rongelektriraudtee) ning edendavad transpordisüsteemi struktuurilisi muutusi. Samuti toetavad kõik nimetatud investeeringud keskkonnasõbralike transpordiliikide osakaalu suurenemist (rong, elektriraudtee).

Kiire reisirongiühenduse tagamiseks on vajalik raudteede tehnilise taseme tõus, elektriraudtee rekonstrueerimine ja kontaktvõrgu pikendamine ning võtta kasutusele tänapäevane veerem.

Visiooni „Transpordisektori negatiivsed keskkonnamõjud on vähenenud“ näeb arengukava eesmärgina „minimeerida transpordisektori kahjulikud mõjud keskkonnale ja tervisele“. Meetmena 5.2 eesmärgi saavutamiseks on ette nähtud keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtu stimuleerimine. Ühe olulisema tegevusena näeb arengukava ette elektritranspordi eelisarendamist.

Arengukavas toodud siseriikliku tähtsusega tegevussuundade all on ühistranspordi atraktiivsuse tõstmise punktis ette nähtud elektrifitseeritud raudtee kontaktvõrgu rekonstrueerimine.

Raudteetransport võimaldab teenindada suurimat reisijate hulka, seda samas parima kvaliteedi ja suurima reisikiirusega. Mõnedes piirkondades on kõige otstarbekamaks valikuks ühistranspordi arendamisel reisirongiliikluse arendamine ja seda arendatakse vastavalt. Pikemas perspektiivis tuleb välja arendada hästi toimiv reisirongiliiklus Eesti suuremate linnade vahel.

 

Projekti kirjeldus

Kontaktvõrgu normatiivne kasutusiga on 40 aastat, kuid olemasolev kontaktvõrk liinidel Tallinn – Paldiski ja Keila – Vasalemma on ehitatud aastatel 1958-1964. Ekspluatatsiooniperioodil kapitaalremonti teostatud ei ole, mistõttu kontaktvõrgu raudbetoontoed, kandekonstruktsioonid, kandetrossid ja kinnitussõlmed vajavad asendamist. Kontaktvõrku toitvate veoalajaamade normatiivne kasutusiga on 30 aastat, kuid olemasolevad veoalajaamad on ehitatud 33 kuni 47 aastat tagasi. Seega ei ole võimalik kontaktvõrgu asendamata jätmisel perspektiivis jätkata ka elektrirongide liiklust ning käesolev projekt on elektrirongide jätkuva kasutamise eelduseks.

Käesoleva projekti raames teostatavate tööde elluviimine võimaldab tagada kontaktvõrgu ja veoalajaamade nõuetekohase toimimise ja töökindluse nende ettenähtud eluea jooksul. Teostatavate tööde tulemuseks on kõigile kehtestatud nõuetele vastav ja täielikult uuendatud kontaktvõrk ning Keila ja Järve veoalajaam. Kontaktvõrgu ja veoalajaamade olulised tehnilised parameetrid võrreldes olemasolevaga ei muutu. Teostatavad tööd võimaldavad kasutusele võtta pinge kvaliteedi normid vastavalt standardi EVS-EN nõuetele (nö pinge euronõuded). Rekonstrueeritavate alajaamade trafode ja alaldite võimsuse suurenemist ei planeerita.

Käesoleva projekti mahus kontaktvõrgu renoveerimisel asendatakse kõik kontaktvõrgu elemendid, sh kandetoed ja –konstruktsioonid, trossid ja juhtmed, isolaatorid, muud liiniseadmed.

Käesoleva projekti mahus veoalajaamade renoveerimisel asendatakse veoalajaamades kõik seadmed (sh võimsuslülitid (35kV), lahklülitid (35kV), pinge- ja voolutrafod (35kV), veotrafod (35/3kV), alaldid (3kV), filterseadmed).

Kontaktvõrgu ja veoalajaamade renoveerimistööde teostamiseks koostatakse tööprojektid, mis on kooskõlas AS Eesti Raudtee tegevuseeskirja nõuetega. Veoalajaamade projektlahendused peavad olema vastavuses kehtivate normdokumentide nõuetega.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkuse tagamiseks soetatakse projekti raames hooldussõiduk kontaktvõrgu kontrolli- ja hooldustegevuste, samuti remonttööde läbiviimiseks. Kontaktvõrgu hooldussõiduk võimaldab tagada kontaktvõrgu häireteta töö ja kiire liikluse taastamise kontaktvõrgu rikete või avariide korral. Hooldussõiduk on ette nähtud kasutamiseks rekonstrueeritaval lõigul.

Projekti tulemusena luuakse võimalused uute ostetavate elektrirongide liikluse tagamiseks, misläbi tagatakse kvaliteetne reisirongiühendus AS Eesti Liinirongid opereeritavatel liinidel ning raudtee infrastruktuuri vastavus kehtivatele tehnilistele nõuetele. Koos uute elektrirongide soetamisega paraneb ühistranspordi kvaliteet ja atraktiivsus, mis tagab inimestele paremad tööl käimise, ühiskondlikus elus osalemise ning hariduse omandamise võimalused. Ühistranspordi paranemine mõjub positiivselt kaugemal paiknevate regioonide arengule. Samuti panustab projekt läbi elektrirongide liikluse võimaldamise liiklusõnnetuste vähenemisse ühistranspordi osakaalu suurenemise kaudu transpordivajaduse rahuldamisel.

Elektrirongiliikluse edendamine aitab vähendada transpordisektori negatiivseid mõjusid keskkonnale ja tervisele.

 

PROJEKTI REALISEERIMINE

Projekt koosneb 3 etapist:

1. Kontaktvõrgu liinide rekonstrueerimine,

2. Järve ja Keila veoalajaama rekonstrueerimine,

3. Kontaktvõrgu hooldussõiduki soetamine.

Esimese etapi raames korraldati riigihange „Raudteeliinide Vasalemma - Tallinn, Keila - Paldiski ja Klooga – Klooga-Rand kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitamine“.

Leping sõlmiti firmaga Elektrizace železnic Praha a.s. Tänase seisuga on kontaktvõrgu rekonstrueerimise põhilised tööd lõpetatud. Tööde käigus asendati kõik kontaktvõrgu komponendid, sh kandetoed ja -konstruktsioonid, trossid, juhtmed, isolaatorid ja muud liiniseadmed.

Projekti teises etapis planeeritakse rekonstrueerida kontaktvõrku toitvad veoalajaamad Keilas ja Järvel. Veoalajaamad ehitati 50 aastat tagasi ja on moraalselt ning füüsiliselt vananenud. Veoalajaamade renoveerimisel asendatakse kõik seadmed paigaldusega selleks ehitatavates uutes hoonetes. Rekonstrueerimise üheks eesmärgiks on kontaktvõrgu pinge kvaliteedi parendamine seoses suurema võimsusega uute elektrirongide käikuandmisega. Veoalajaamade rekonstrueerimise leping sõlmiti firmaga Elektrizace železnic Praha a.s.

ÜF projekti kolmanda etapi raames on kavas soetada uus raudtee kontaktvõrgu hooldussõiduk kontaktliinide hoolduseks ja remondiks. Leping sõlmiti firmaga Ameerika Autoteeninduse OÜ.

Eesti Raudtee elektrifitseeritud raudteelõikude käituspikkus on 132,28 kilomeetrit, kõne all oleva projekti raames rekonstrueeriti 61,75 km.