Kliendile ja partnerile Europrojektid Tapa-Tartu lõik

Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimine 

 

AS Eesti Raudtee esitas 02.03.2015 taotluse toetuse saamiseks Euroopa Ühtekuuluvusfondist projektile Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimine.

01.06.2015 Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkirjaga nr 1-10/15-127, tunnistati projekti rahastuse taotlus nõuetele vastavaks Ühtekuuluvusfondi toetuse määraga 85% ja lõpptähtajaga 31.08.2018

Projekti eesmärgiks on jätkusuutlik transport, sh raudteetransport TEN-T võrgustikus. Tapa-Tartu raudteelõigu rekonstrueerimine ~57 km ulatuses, 17 ülesõidukoha remont.

Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimise eesmärgiks on raudtee arendamine, ühendamine teiste liikumisviisidega ning keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide parandamine läbi raudtee rekonstrueerimise.

Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimisega saavutatavaks peamiseks tulemuseks on:

- rekonstrueeritud on 57 km raudteed, mis moodustab 51,8% 2023. aasta lõpuks saavutatavast sihttasemest – 110 km.

Projekti tulemusnäitajaks on rekonstrueeritud raudtee ning ohutumaks muudetud raudtee ülesõidukohad marsruudil Tapa - Tartu. Projekti mõjuks on rongide sõidukiiruste kasv, ohutus ning raudteeülesõidukohtadel toimunud intsidentide arvu vähenemine.

Tapa - Tartu raudtee rekonstrueerimise eeldatav mõju:

1.         Vähendatakse kiiruspiirangute arvu ning reisirongidele võimaldatakse liikumiskiirust kuni 120 km/h ja kaubarongidele kuni 80 km/h, mille abil  vähendatakse aegruumilist vahemaad Tallinna ja Tartu ning teiste raudteetrassile jäävate keskuste vahel. Inimestel kulub reisimiseks vähem aega.

2.         Remonditakse 17 raudtee ülesõidukohta, mille tulemusena paraneb liiklusohutus.

3.         Maanteetranspordi arvel suurenevad raudteereisijate ja kaubaveo mahud.

4.         Raudtee taristu rekonstrueerimisega muutub paremaks looduskeskkond ning inimeste elukeskkond tänu saaste ja müra vähenemisele.

Projekti kirjeldus:

Tapa - Tartu raudteelõik on osa Tallinn-Tapa-Tartu-Koidula raudteest, mis kuulub TEN-T raudtee põhivõrku ja mille kaudu käib reisijatevedu Tallinnast Tartusse ja kaubavedu Tallinnast Venemaale. Lisaks kuulub TEN-T üldvõrgustikku Tartu–Valga raudteelõik, mis tagab reisi- ja kaubaveo Tallinnast Valgasse.

Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimise projekti eesmärgiks on raudteelõikudel liiklusohutuse ja toimepidevuse tagamine, kiiruspiirangute arvu vähendamine ning liikumiskiiruse võimaldamine reisirongidele kuni 120 km/h ja kaubarongidele kuni 80 km/h.

Tapa-Tartu raudteeliinil ei ole seoses taristu seisukorraga tagatud reisirongide kiirus 120 km/h ning kaubarongide kiirus 80 km/h. Seoses rööpa kulumiga, defektidega rööbastes, kõlbmatute liiprite ja saastunud ballastiga on kiirust juba piiratud 41% e. 23,5 kilomeetril 57 km kogulõigust. Piirangud on kehtestatud reisirongidele kiirusteni 50 km/h, 80 km/h ja 100 km/h ning kaubarongidele vastavalt 50 km/h, 60 km/h ja 70 km/h.

Pikenenud on nii reisi- kui kaubarongide sõiduaeg, väheneb läbilaskevõime ja ilma kapitaalremondita on tendents kiiruse piiramisele suurenemas. Järgneva 5 aasta jooksul on taristu seisukord sedavõrd halvenemas, et prognoositav kiirus reisirongidele on osadel lõikudel kuni 50 km/h ning kaubarongidele Tapa-Tartu lõigul kuni 40…60 km/h. Remonti tegemata pikeneb reisirongide sõiduaeg Tapa-Tartu liini remondiprojekti lõikudel veelgi kokku vähemalt 20 minutit (s.o ca 30%), kaubarongide läbimisaeg pikeneb vähemalt 40 minutit võrreldes remondi tegemisel saavutatavate rongikiirustega (120/80 km/h).

Raudteed ei ole võimalik antud lõikudel korras hoida vaid hooldustöid tehes, kuna  nii rööbaste kui liiprite ressurss on lõppenud/lõppemas ning ka ballast vajab vahetust. Rööbaste ja rööpakinnitite defektsus antud lõigul on saavutanud jooksva korrashoiu seisukohalt kriitilise piiri. Rööpad on paigaldatud perioodil 1984 - 1990 ja läbi lastud koormus on vähemalt 500 milj brutotonni. Rööpakinnitite korrashoid on väga töömahukas, süstemaatiliselt tuleb tegeleda poltide pingutamise ja õlitamisega. Lisaks tuleb lähiaastatel massiliselt välja vahetada kinnitusdetailide kummiosi. Lõiguti on saastunud ka ballastikillustik, millel on otsene mõju raudtee vertikaalgeomeetriale (vajumid, risttõuked).

Remonditavad teelõigud jäävad Tapa ja Tartu vahelisele, 112,5 kilomeetri pikkusele raudteelõigule, millest remonditakse kapitaalselt 57 kilomeetrit. Töö iseloomuks on kapitaalremont, mille käigus vahetatakse välja kogu raudtee pealisehitis (ballast, rööpad,  liiprid), vajadusel laiendatakse muldkeha ja suurendatakse kandevõimet, remonditakse ülesõidukohad, rajatakse või puhastatakse veeviimarid. Pealisehitise remondil kasutatakse graniitkillustikku, raudbetoonliipreid koos elastse rööpakinnitusega, 60E1 tüüpi pikkrööpaid. Pikkrööpad keevitatakse kokku ning tulemuseks on madala müra- ja vibratsioonitasemega raudtee, millel taastatakse projektijärgne rongide sõidukiirus kuni 120 km/h. Et parendada liiklusohutust ja võimaldada tulevikus järk-järgult reisirongide kiiruste suurendamist, moderniseeritakse kõik ülesõidukohtade automaatsignalisatsioonid. Liiklusohutuse tagamiseks asendatakse katkised või amortiseerunud raudteefoorid.

 

Tegevuste ja tööde lühikirjeldus

Töödele eelnenud tegevused

Ettevalmistuse käigus 2014 algus – 2015 märts valmistati ette vajalik dokumentatsioon (hankedokumendid töövõtja ja materjalide tarnijate tarnimiseks), tehti investeeringu ettepanek transpordi investeeringu kavasse 2014-2020,  teostati Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimise tasuvusanalüüs ning esitati Ühtekuuluvusfondi toetuse taotlus.

2014 a detsembrikuus algasid mõõdistustööd ning projekteerimistöödega alustati Eesti Raudtee spetsialistide poolt 2015 a märtskuus.

Vastavalt Riigihangete seadusele, Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadusele ning AS Eesti Raudtee hangete teostamise korrale on läbi viidud hanked nii töövõtjate kui materjalide tarnijate leidmiseks.

Töövõtja leidmiseks:

-           10.03.2015 kuulutati välja avatud rahvusvaheline riigihange „Tapa - Tartu raudtee rekonstrueerimine“. Pakkumiste avamisele 04.05.2015 laekus 5 pakkumist, millest 3 tunnistati vastavaks. Töövõtuleping firmaga Leonhard Weiss RTE sõlmiti 25.06.2015.

-           13.10.2015 kuulutati välja lihthange „Tamsalu (km. 329,618), Rakke (km. 351,208) ja Betooni (km. 426,075) raudteeülesõidukohtade automaatsignalisatsioonide seadmestike asendamine“. Pakkumuste avamisele 06.11.2015 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Töövõtuleping firmaga Corle OÜ sõlmiti 03.12.2015.

Materjalide tarnija leidmiseks:

-           03.02.2015 kuulutati välja avatud rahvusvaheline riigihange „Rails 2015-2016“ (rööpad Tapa – Tartu rekonstrueerimise objektidele). Pakkumuste avamisele 16.03.2015 laekus 3 pakkumist, millest 2 tunnistati vastavaks. Tarneleping firmaga ArcelorMittal España sõlmiti 06.05.2015.

-           07.07.2015 kuulutati välja lihthange „Foorimastide ja tõkkepuuajamite betoonvundamendid 2015“. Pakkumuste avamisele 27.07.2015 laekus 1 pakkumus mis tunnistati vastavaks. Tarneleping firmaga OÜ Roadservice sõlmiti 07.09.2015.

-           07.07.2015 kuulutati välja lihthange „Foorimastid ja taustkilbid 2015“. Pakkumuste avamisele 27.07.2015 laekus 2 pakkumust, millest 1 tunnistati vastavaks. Tarneleping firmaga OÜ Roadservice sõlmiti 07.09.2015.

-           09.07.2015 kuulutati välja lihthange „Tõkkepuuajamid Tapa - Tartu 2015“. Pakkumuste avamisele 29.07.2015 laekus 2 pakkumist, millest mõlemad tunnistati vastavaks. Tarneleping firmaga Siemens OY Eesti filiaal sõlmiti 19.08.2015.

-           21.07.2017 kuulutati välja lihthange „Isoleerlukud Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimine“. Pakkumuste avamisele 10.08.2015 laekus 1 pakkumus, mis tunnistati vastavaks. Tarneleping firmaga Tenconi SA sõlmiti 16.06.2015.

-           30.11.2015 kuulutati avatud rahvusvaheline riigihange „Tapa-Tartu liini 13 ülesõidukoha automaatikaseadmete montaaž ja materjalid“. Pakkumuste avamise tähtaeg on 14.01.2016.

Läbi viidud tegevused:

09.09 – 29.09.2015 raudtee kapitaalremont Jõgeva jaama peateel

15.09 – 19.11.15  raudtee kapitaalremont Pedja – Jõgeva jaamavahel (s.h Pedja ja Sordi ülesõitude remont)

29.10 – 17.11.15 raudtee kapitaalremont Pedja jaama peateel

07.11 – 28.11.15 raudtee kapitaalremont Kärkna jaama peateel

05.04 – 05.04 raudtee kapitaalremont Kaarepere jaama peateel

07.04 – 21.06 raudtee kapitaalremont Kärkna – Tartu jaamavahel (s.h Betooni, Tiksoja, Vorbuse, Vasula ja Kärkna ülesõitude remont)

04.06 – 30.08 raudtee kapitaalremont Jõgeva – Kaarepere jaamavahel (s.h Kassinurme ja Kalevi ülesõidu tööd)

02.08 – 31.08 raudtee kapitaalremont Nõmmküla jaama I teel

01.09 – 18.10 raudtee kapitaalremont Nõmmküla – Tamsalu jaamavahel (s.h Alupere ülesõidu likvideerimine ja ülekäigu ehitus)

24.09 – 29.11 raudtee kapitaalremont Tapa – Nõmmküla jaamavahel (s.h Veduridepoo, Moe ja Nõmmküla ülesõitude remont)

11.10 – 8.11 raudtee kapitaalremont Tamsalu jaama I teel (s.h Tamsalu ülesõidu remont).

06.04 – 04.05.17 raudtee kapitaalremont Tapa – Nõmmküla jaamavahel (2,2 km lõik

25.04 – 27.06.17 raudtee kapitaalremont Tamsalu – Kiltsi jaamavahel

04.07 – 15.07.17 Jõgeva pöörme nr 9 vahetus

02.10 – 11.10.17 Tartu Näituse ülesõidu rekonstrueerimistööd