Ettevõttest Strateegilised eesmärgid

Eesti Raudtee visioon, missioon ja väärtused

 

VISIOON:

Saada regiooni kaasaegseimaks raudteetaristu-ettevõtjaks

 

MISSIOON:

Olla raudteealane kompetentsikeskus ning tagada ohutu ja efektiivne teenus raudteel

 

VÄÄRTUSED:

Koostöö

Ausus

Uuendusmeelsus

Professionaalsus

 

Strateegilised eesmärgid

 

AS Eesti Raudtee strateegilised eesmärgid jagunevad kolmeks: avaliku huvi eesmärgid, strateegilised ärieesmärgid ja finantseesmärgid.

 

Avaliku huvi eesmärgid

Avalikust huvist tulenevad eesmärgid annavad lisaväärtust riigile kui Eesti Raudtee omanikule, lähtudes riiklikust transpordi arengukavast. Avaliku huvi eesmärgid katavad nii siseriiklikku kui rahvusvahelist rongiühendust ning ohutuse tagamist raudteel, ülekäigukohtadel ja ohtlike kaupade veol.

 

Ärieesmärgid

Eesti Raudtee strateegiline eesmärk on tagada sadamate adekvaatne raudteeühendus 1520 mm raudteevõrguga. Eesti Raudtee esmaseks ülesandeks on tagada läbi kvaliteetse liiklusjuhtimise maksimaalne läbilaskevõime ning kiire vaguniringlus raudteetaristul. Transiidisektori toetamiseks ja konkurentsivõime säilitamiseks tuleb tagada kolm aspekti – hind, kiirus ja kindlus.

 

Finantseesmärgid

Raudtee infrastruktuuri toimimiseks on oluline pidev investeerimistegevus. Äriühinguna peab Eesti Raudtee lähtuma eelkõige jätkusuutlikkuse printsiibist ning leidma võimalused pideva investeerimisvõimekuse tagamiseks.