Ettevõttest OSJD

Raudteede Koostööorganisatsioon (OSJD)

 

OSJD (Организация сотрудничества железных дорог) on rahvusvaheline raudteede organisatsioon, mille liikmeteks on Euroopa ja Aasia riikide raudteetransporti kureerivad ministeeriumid.

OSJD liikmesriike on 25, territooriumiga 36,4 miljonit ruutkilomeetrit Euroopas ja Aasias ning raudteeliinide üldpikkusega 276468 km (01.01.2003.a. seisuga).

OSJD vaatlejaliikmeteks on Saksa, Prantsuse, Soome, Kreeka ja Jugoslaavia raudteed. OSJD liikmesriikide vahelisi raudteevedusid reguleerivad mitmed rahvusvahelised lepingud ja kokkulepped, millega Eesti Vabariik on ühinenud:

  • Rahvusvaheline raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS) - aastast 1993;
  • Rahvusvaheline raudteereisveo kokkulepe (SMPS) - aastast 1993;
  • Kokkulepe raudtee rahvusvahelises ühenduses vagunite kasutamise eeskirja kohta (PPV) - aastast 1993;
  • Kokkulepe rahvusvahelise raudtee kaubaveo transiittariifiga ühinemise kohta (ETT) - aastast 1993;
  • Kokkulepe rahvusvahelise raudtee reisijateveo tariifiga ühinemise kohta (MPT) - aastast1993.

Peamisteks OSJD tegevusvaldkondadeks on raudteevedude normatiiv-õigusliku baasi formeerimine ja täiustamine, koostöö korraldamine raudteede ekspluatatsiooni ja tehnilise arengu valdkondades rahvusvaheliste raudteevedude edasise laiendamise huvides.

OSJD tegevust juhib Komitee, mille asukoht käesoleval ajal on Varssavis. Organisatsiooni otsused võetakse vastu Ministrite Nõukogu istungjärgul, tehnilisi küsimusi ja soovitusi Ministrite Nõukogule käsitab Raudteede peadirektorite konverents.

Kodulehekülg: www.osjd.org