Kasvavad kiirused raudteel ja tihenenud reisirongiliiklus tingivad järjest suuremaid ohutusalaseid investeeringuid raudteetaristusse ning tegevusi ohutuse tagamiseks. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjana tagab Eesti Raudtee ohutuse enda jõupingutuste abil ja tänu koostööle teiste raudtee-ettevõtjate ja partneritega.

Nullvisiooni põhimõte

Avaliku raudteetaristu ehitamisel, remondil ja hooldamisel ning sellel liikluse korraldamisel on Eesti Raudtee eesmärgiks maksimaalne ohutuse tagamine. Meie ohutusjuhtimine tagab, et järjepidevalt on püstitatud ohutuseesmärgid ja nende saavutamiseks ellu viidud vajalikud tege vused, kontrolltoimingud ning vajadusel kavandatud ja kasutusele võetud parendavad- ja/või ennetavad abinõud.

Eesti Raudtee strateegias ja ohutusjuhtimise süsteemis oleme määratlenud „nullvisiooni“ raudteetaristu ohutuses. Nullvisiooni põhimõttest lähtuvalt kujundame koostöös raudteetaristu majandamise ja kasutamisega seotud osapooltega raudteetaristu, ohutuse tagamisega seotud protsessid ja tegevused selliselt, et tahtmatute eksimuste korral inimesed ei hukkuks ega saaks raskelt vigastada.

Ohutusest lähtuvalt on meie juhtpõhimõtted:

 • Arendame järjepidevalt personali oskusi raudteetaristu ohutu ja sujuva toimimise, majandamise ja hoolduse tagamiseks.
 • Eelistame tehnoloogilisi lahendusi ja keskkonnasõbralikumaid materjale.
 • Selgitame välja õnnetuste ja peaaegu juhtunud õnentuste juurpõhjused, kõrvaldame ohud ja võtame tavitusele abinõud nende vältimiseks.
 • Järgime rahvuvahelisi ja riiklikke kehtivaid raudteeohutuse-, tööohutuse-, tervishoiu ja keskkonnaalaseid õigusakte ning ettevõttesiseseid ohtusnõudeid.
 • Kaasame töötajad, tööandjate esindajad ja koostööpartnerid juhtumite ning õnentuste ärahoidmiseks, ohtudest ja riskidest märkamiseks, teadaandmiseks, analüüsimiseks ja kontrolliks ning ennetavate meetmete rakendamiseks.
 • Edendame järjepidevat ohutuse-, tööohutuse, kvaliteedi-, keskkonnaalast parendamist.

Valmisolek õnnetusteks

Korraldame regulaarselt õppusi, et olla alati valmis aitama.
Korraldame regulaarselt õppusi, et olla alati valmis aitama.

Kui ikkagi juhtub õnnetus, siis Eesti Raudteel on tugev päästevõimekus ja -tehnika ning pidev valmisolek kriisisituatsioonideks. Kriisisituatsioonide ennetamiseks ja reageerimiskiiruse tõstmiseks õnnetuse korral toimuvad pidevad õppused koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, kohalike omavalitsuste, kiirabi jt seotud asutustega.

Vajadusel on Eesti Raudtee oma eritehnikaga valmis abiks olema ka raudteed mitte puudutavate õnnetuste korral. Samuti on Eesti Raudtee varustanud kohalikud päästekeskused mobiilsete vahuaine konteineritega.

Edasised tegevused

Hoiame elu

Statistika näitab, et seis raudteeohutusega muutub järjest paremaks. Samas muutuvad rongid kiiremaks ja vaiksemaks, liiklus tihedamaks ning tekib juurde jalakäijaid ja sõidukijuhte segavaid tegureid, nagu kõrvaklapid, mobiilid jms. Seetõttu jätkab Eesti Raudtee endise hooga ohutusvarustusse investeerimist ning raudteeohutusalast teavitustööd.

Järgnevate aastate jooksul investeeritakse ainuüksi turvaseadmetesse ligikaudu 10 miljonit eurot, mis tähendab, et tuleva 4-5 aasta jooksul saavad uue ohutusvarustuse 107 ülesõitu (tõkkepuud, foorid ja helisignalisatsioon) ja 9 raudteeülekäiku.

Oluliselt aktiivsemalt tegeleme avaliku raudteeohutuse teavitustööga. Meie töötajad käivad koolides ja lasteaededes ning koostöös politsei ja teiste partneritega korraldame üle Eesti ohutusalaseid aktsioone ületuskohtadel, mille käigus selgitame raudteest tulenevaid ohtusid ning kuidas neid vältida saab. Soovime aastas jõuda raudteeohutussõnumitega vähemalt 1000 lapseni.

Mida on tehtud?

Ohutusaktsioon ülekäigukohal koos PPAga. Räägime, kuidas turvaliselt raudteed ületada.
Ohutusaktsioon ülekäigukohal koos PPAga. Räägime, kuidas turvaliselt raudteed ületada.

Avaliku raudteeohutusega oleme tegelenud süsteemselt aastaid, viimastel aastatel on Eesti Raudtee muutnud raudteeülesõite ja raudteeülekäigukohti ohutumaks.

 • Oleme ehitanud jalakäijatele viimase kümne aasta jooksul kümme tunnelit.
  Vales kohas raudtee ületamise takistamiseks on paigaldatud piirdeaedasid rohkem kui 50 kilomeetri ulatuses.
 • Kõigi Eesti Raudtee halduses oleva 144 raudteeülekäigukoha juurde on ehitatud head juurdepääsuteed ning renoveeritud on raudteeülekäigukohtade katted.
 • Kehtivates õigusaktides ettenähtud nõuetele täiendavalt on Eesti Raudtee paigaldanud ülekäigukohtadele ka ohutust parendavad lisameetmed nagu torupiirded, lisamärgid ja tahvlid.
 • Raudtee ülesõidukohtadel on üle Eesti pööratud ohutusele tähelepanu nii ülesõitude eritasandiliseks ehitamise, ülesõidukohtade katete renoveerimise, nähtavuskolmnurkade puhastamise kui ka automaatse foorisignalisatsiooni või tõkkepuude paigaldamisega.

Operation Lifesaver Estonia (OLE) suurendab teadlikkust

OLE missioon on suurendada teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arvu.

OLE tegevuse aluseks on vabatahtlikud OLE esitlejad, kes viivad läbi raudteeohutuse alaseid koolitusi üle Eesti nii koolides kui ka töökollektiivides.

Hea ülevaate OLE tegemistest ja ka Eestis toimunud raudteeintsidentidest saab OLE koduleheküljelt.

ole sisuOLE ohutusloeng koolis.