Eesti Raudtee:

  • arendab ja hoiab korras 1191 km raudteed, 61 jaama ja 135 reisijate ooteplatvormi
  • vastutab raudtee efektiivse liiklusjuhtimise ja ohutuse eest
  • tegutseb regiooni raudteealase kompetentsikeskusena

Eesti Raudtee ajalugu ulatub aastasse 1870. Alates 2009. aastast oleme riigi omandis tegutsev äriühing, mis vastutab raudtee administreerimisega seotud ülesannete eest. Eesti Raudtee tagab raudteetaristu sujuva opereerimise, majandamise ja hoolduse ning efektiivse liikluskorralduse. Lisaks vastutab ettevõte raudteetaristu toimimise ja arenduse eest ning on partneriks naaberriikide raudteedele piiriüleste küsimuste lahendamisel ja standardite kokkuleppimisel.

Raudteetaristu omanikuna on Eesti Raudteel keskne roll kogu transiidisektori funktsioneerimisel ning vastutus tagada õiglane konkurentsiolukord nii kauba- kui ka reisijateveol. Riigile kuuluva ettevõttena lähtub Eesti Raudtee oma tegevuses riiklikust transpordi arengukavast.

Kõrgetasemelist raudteeveoteenust on võimalik pakkuda ainult turvalises liikluskeskkonnas. Pidev panustamine infrastruktuuri arengusse ja korrashoidu tagab tingimused kvaliteetseks ja ohutuks rongiliikluseks nii kauba- kui reisijateveol. Ohutu ja tõrgeteta raudteeliikluse tagamiseks toimub raudteel töö 24/7. Eesti Raudteel on tugev päästevõimekus ning -tehnika ning pidev valmisolek kriisisituatsioonideks.

Ettevõttel on kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 sertifikaadid ning oleme Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ja Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liikmed.

2024. aasta 1. jaanuari seisuga töötab Eesti Raudteel 700 oma ala spetsialisti.

Eesti Raudtee visioon on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu ettevõtteks. Seda eesmärki toetavad ka ettevõtte väärtused: koostöö, ausus, uuendusmeelsus ja professionaalsus.

 

Igale Eesti Raudtee üksusele püstitatakse eesmärgid ja tegevuskavad, mis garanteerivad ettevõtte juhtimissüsteemi pideva parendamise. Juhtpõhimõtted on ettevõttes kõigile töötajatele ja meie organisatsiooni heaks töötavatele partneritele kohustuslikuks järgimiseks.

Juhtpõhimõtted

 

 Märk: CV Online Top tööandja logistika sektoris

Logo: European Green OfficeLogo: Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsatsioon


Juhatus

Kaido Zimmermann

Juhatuse esimees, peadirektor

615 8610

Juhatus

Andrus Kimber

Juhatuse aseesimees, finantsdirektor

615 8712

Juhatus

Arvo Smiltinš

Tehnikadirektor

Nõukogu: Rene Varek (esimees), Indrek Laineveer, Hannes Luts, Kaupo Raag, Anvar Salomets

Auditikomitee:
Roman Laidinen (esimees), Indrek Laineveer, Kaur Kajak

Nõukogu ohutuskomitee:
Indrek Laineveer, Tamo Vahemets (esimees), Dago Antov, Viktor Saaremets, Sirle Loigo


Nõukogu

Riskijuhtimise ja siseauditi osakond


Juhatus

Taristuteenistus

Digitaliseerimise ja innovatsiooni osakond

Telekomi ja turvangusüsteemide amet

Teeamet

Elektrivõrkude amet

Kinnisvara haldusosakond

Tehnikaosakond

Ehitusteenistus

Projektiosakond

Raudtee ehitusosakond

Rajatiste ehitusosakond

Liiklusteenistus

Juhtimiskeskus

Rongiliikluse planeerimise osakond

Jaamatöö osakond

Liikluse automatiseerimise osakond

Ohutusteenistus

Turvaosakond

Päästerong

Finantsteenistus

Eelarve- ja analüüsiosakond

Raamatupidamise osakond

Hankeosakond

Rahahalduse osakond

Dokumendihalduse osakond

Rahvusvaheliste suhete ja kommertsteenistus

Rahvusvaheliste suhete osakond

Kommertsosakond

Investeeringute osakond

Personaliosakond

Õigusosakond

IT osakond

Infoturbeosakond

Kommunikatsiooni osakond

Kvaliteedijuht

VAATA ARUANDEID

 

 

 

Tulemus 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kohalike vedude maht, miljonit tonni 3,2 2,8 2,1 1,3 1,8 2,6 2
Rahvusvaheliste vedude maht, miljonit tonni 9,2 10,8 11,1 10,2 10,9 5,2 2,1
Kohalike reisijate arv, miljonit reisijat 6,2 6,4 7,0 5,0 5,2 7,1 7,8
Rahvusvaheliste reisijate arv, miljonit reisijat 0,11  0,11 0,11 0,02 0 0 0
Finantsnäitajad              
Müügitulu, miljonit eurot 32,9 41,5 39,5 31,1 32,8 29,4 28,6
Puhaskasum, miljonit eurot -7,6 8,6 8,9 7,1 0 0 0
Omakapital, miljonit eurot 141,5 150,1 159,0 176,1 176,1 176,1 176,1
Investeeringud, miljonit eurot 14 26,4 31,5 32,0 34,9 55,6 83,9
Varad kokku, miljonit eurot 304,2 334,1 342,6 356,9 374,4 417,4 489,8
Kulumi-eelne ärikasum (EBITDA), miljonit eurot 11,9 29,3 29,7 32,7 22,4 23,6 23,8

Esimene raudtee Eestis avati liikluseks 5. novembril 1870. aastal Paldiski - Tallinn - Narva - Gatshina lõigul. See kuupäev tähistab Eesti Raudtee sündi. Samal aastal ühendati St Peterburg - Varssavi raudteega. Balti Raudteeselts pikendas 1870. aastal liini Gatshinast Tosnoni, misläbi tekkis ühendus praeguse Oktoobriraudteega. Tänu Balti raudteele hakkas kiiresti arenema praktiliselt jäävaba Tallinna sadam, kuhu ehitati tolle aja kohta suur viljaelevaator.

1870
1918
1940
1986
1991
1997
2007
2020


AS Eesti Raudtee lähtub sponsorlustegevuses põhikirja punktist 5.5.9, mille kohaselt peab ettevõtte poolt makstav annetus või toetus kaasa aitama Aktsiaseltsi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.

Toetuse andmisel eelistatakse raudtee ja raudteealase tegevuse ning avaliku huviga seotud valdkondi.