Ohutusluba kinnitab, et Eesti Raudtee ohutusjuhtimine, protsessid ja tegevused vastaksid kõikidele Euroopa Liidu direktiivide ja raudteeseaduse ning nende alusel antud õigusaktide nõuetele. Selleks, et üks ettevõtja saaks üldse raudtee-ettevõtjana tegutseda, peab tal olema tegevusluba ja ohutusluba.

Seekord muutis ohutusloa uuendamise erilisemaks see, et vahepeal kehtestati õigusaktidega uued nõuded, mis olid varasemast märkimisväärsemalt põhjalikumad ja detailsemad. Välja tuli töötada uus Eesti Raudtee ohutusjuhtimise süsteem ja selle kaudu näidata, kuidas meie ettevõttes on õigusaktidega sätestatud ligi 200 nõude täitmine. Nõuetele vastavust ning täitmise piisavust hindas lõplikult Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Menetlus kestis 4 kuud ja selle raames tuvastatud leidude kohta tuli esitada täiendavaid tõendusmaterjale ja selgitusi. Siinkohal täname kõiki üksusi ning töötajaid, kes panustasid ja abistasid vajaliku sisendiga.

TTJA väljastas Eesti Raudteele avaliku raudtee majandamiseks ohutusloa, mis kehtib järgmised 5 aastat (25.01.2024 – 25.01.2029).

Ohutusluba on kättesaadav siit: otsus_1-7_24-009.pdf.